• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja EMANUEL

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Kutnowska 13

  kod: 93-485 Łódź

  telefon: 504 132 216

  fax:

  e-mail: kontakt@fundacjaemanuel.plm, www.fundacjaemanuel.pl

  KRS 0000316298

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych i ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz inicjowanie procesów zmian cywilizacyjnych, społecznych i kulturowych, mających na celu zapewnienie jednostkom pełnowartościowego rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1.Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, doradczej, psychologiczno-pedagogicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  2. Tworzenie i organizowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tworzonych przez Fundację wydzielonych zakładach gospodarczych Fundacji, a także pomoc w uzyskaniu pracy przez osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym w innych zakładach pracy,
  3. Organizowanie, dofinansowywanie, wspieranie wyjazdów, wycieczek, obozów, zjazdów osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  4. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, w tym tworzenie warunków do jej rozwoju, na rzecz podmiotów (osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej) prowadzących, wspomagających lub organizujących działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, ubogim,
  5. Organizowanie, wspieranie i dofinansowywanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez charytatywnych, artystycznych, w tym wernisaży, wystaw, koncertów i przedstawień teatralnych, jak również szkoleń, prelekcji, sympozjów i konferencji naukowych, publikacji i wydawnictw, a także kiermaszy i imprez o charakterze sportowym,
  6. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych,
  7. Nadawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Fundacji,
  8. Popularyzację osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  9. Upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności i wykluczeniu społecznym w formie prowadzenia działalności profilaktycznej w różnych środowiskach społecznych,
  10. Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy,
  11. Prowadzenie działalności publicystycznej, wydawniczej i informacyjnej,
  12. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
  13. Organizowanie i finansowanie badań opinii publicznej,
  14. Udzielanie, organizowanie lub współorganizowanie pomocy społecznej,
  15. Organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych, w tym akcji zbierania podpisów do władz i mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych oraz zmiany świadomości społecznej,
  16. Wdrażanie i realizowanie projektów unijnych,
  17. Organizowanie i finansowanie imprez integracyjnych – sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych,
  18. Wspieranie działań w zakresie ochrony praw osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  19. Współpracowanie z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami, placówkami naukowo-badawczymi, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową,
  20. Promowanie przedsiębiorczości, świadczenie usług doradczych, pomoc w pozyskiwaniu funduszy, wykorzystanie nowych technologii informatycznych w edukacji i tworzeniu miejsc pracy,
  21. Podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji,
  22. Gromadzenie środków materialnych i finansowych typu: darowizny, dotacje, spadki, zapisy, zbiórki publiczne, papiery wartościowe i odsetki bankowe i in. dysponowanie i obrót nimi dla realizacji celów statutowych,
  23. Prowadzenie warsztatów (również warsztatów terapii zajęciowej) i turnusów, szczególnie dla osób niepełnosprawnych,
  24. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe, działalność szkoleniową oraz rehabilitację fizyczną, zawodową i społeczną,
  25. Prowadzenie Klubów Integracji Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych, Centrów Aktywności Lokalnej, Zakładów Pracy Chronionej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach