• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja na rzecz aktywności niepełnosprawnych "Siła Serc"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Leszczyna 63

  kod: 85-356 Bydgoszcz

  telefon: 52 379-72-00

  fax:

  e-mail: silaserc@op.pl, www.sila-serc.bydgoszcz.com

  KRS 0000046506

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja została powołana w celach:
  1. wspierania, promocji i rozwoju aktywności niepełnosprawnych w działach sport i rekreacja, rehabilitacja, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, kultura i edukacja,
  2. niesienia pomocy finansowej, sprzętowej, psychologicznej, prawnej i opiekuńczej, edukacyjnej i zawodowej dzieciom i dorosłym, osobom niepełnosprawnym, chorym, samotnym, bezdomnym i bezrobotnym, osobom w podeszłym wieku, a także jednostkom organizacyjnym zajmującym się ochroną ich interesów,
  a) prowadzenia jednostek zajmujących się organizacją i pośrednictwem w sprawowaniu usług opiekuńczych nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi nieporadnymi życiowo,
  b) organizacji i prowadzenia jednostek typu ośrodek wsparcia, środowiskowy dom samopomocy, dom dziennego pobytu, dom pomocy społecznej,
  3. wspierania działań w zakresie ochrony zdrowia, aktywnego trybu życia i uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne.
  a). Pozyskiwania i gromadzenia środków finansowych i materialnych dla udostępniania niepełnosprawnym baz szkoleniowych, rehabilitacyjnych i sportowych,
  b). Wyposażenia niepełnosprawnych w sprzęt, oprotezowanie i wózki inwalidzkie,
  c). Zapewnienia im opieki medycznej, rehabilitacyjnej i szkoleniowej,
  d). Pomocy byłym sportowcom.
  4. organizacji imprez dla niepełnosprawnych, w tym sportowców i uzdolnionej młodzieży w kraju i za granicą,
  5. współpracy ze środowiskami polonijnymi na całym świecie w organizowaniu kontaktów niepełnosprawnych, gromadzeniu środków i sprzętu,
  6. skupiania wokół idei Fundacji miłośników sportu, przedstawicieli nauki i medycyny, działaczy kultury i przedsiębiorców z kraju i zagranicy,
  7. działań w zakresie profilaktyki i leczenia alkoholizmu,
  8. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  9. przeciwdziałania patologiom społecznym, kształtowania właściwych postaw społecznych w środowiskach zagrożonych alienacją społeczną,
  10. organizacji i pośredniczenia w wypoczynku, turystyce i rehabilitacji dzieci i młodzieży w kraju i za granicą.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1.organizowanie i finansowanie:
  a. imprez sportowych, kulturalnych i promocyjnych w kraju i za granicą,
  b. udostępniania baz sportowych i zakładów rehabilitacji oraz sprzętu wyczynowego niepełnosprawnym sportowcom,
  c. kursów, stypendiów i nagród dla uzdolnionych osób niepełnosprawnych,
  d. konferencji, forum, sympozjów i seminariów, targów, imprez promocyjno- reklamowych, konkursów i spotkań środowiskowych, dyskusji, audycji, odczytów umożliwiających zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami i tendencjami w aktywizacji środowisk niepełnosprawnych w kraju i za granicą,
  e. prac nad katalogowaniem i archiwizacją dorobku sportowego niepełnosprawnych, a także gromadzenie informacji o niepełnosprawnych sportowcach, również byłych zawodnikach, potrzebujących obecnie pomocy, a także o ich dokonaniach,
  f. działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, przedsiębiorczości i aktywizacji niepełnosprawnych,
  g. działalności na niwie promocyjno- reklamowej, tłumaczeniowej, marketingowej oraz tworzenia tekstów i realizacji programów dla mediów: radia, telewizji, wydawnictw i prasy,
  h. tworzenia wniosków merytoryczno- finansowych do programów realizowanych przez Unię Europejską.
  2. współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji, a także z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji w kraju i za granicą.
  3. społeczną kwestę środków finansowych i materialnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach