• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Wspierania Rozwoju IMPULS

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Chopina 22/2

  kod: 87-100 Toruń

  telefon: 697 029 349, 501 979 067, 600 280 850

  fax:

  e-mail: biuroimpuls@op.pl, www.fundacjaimpuls.com.pl

  KRS 0000277530

  Opis i zakres działalności:

  Celami Fundacji są:
  1. Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom: niepełnosprawnym, osobom z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego, potrzebującym wsparcia w rozwoju,
  2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom, opiekunom i terapeutom.

  Fundacja realizuje swoje cele i zadania poprzez:
  1. realizowanie programów na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi i potrzebujących wsparcia w rozwoju,
  2. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapeutycznych, placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych potrzebujących wsparcia w rozwoju,
  3. prowadzenie szkoleń oraz doradztwa i poradnictwa dla rodziców, wolontariuszy oraz ludzi zawodowo zajmujących się osobami z zaburzeniami rozwojowymi i potrzebującymi wsparcia w rozwoju,
  4. działania promocyjne i edukacyjne adresowane do decydentów, administracji i opinii publicznej dotyczące problematyki i potrzeb osób objętych opieką Fundacji,
  5. współpraca z organami i instytucjami państwowymi , samorządowymi i unijnymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, bankami i innymi podmiotami prawa cywilnego w celu pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych Fundacji, w tym pomoc dla jej podopiecznych,
  6. wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia podopiecznych Fundacji,
  7. wsparcie szkoleniowe i finansowe programów zgodnych z celami statutowymi Fundacji realizowanych przez organizacje pozarządowe,
  8. tworzenie funduszy celowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych,
  9. popularyzowanie problemów i potrzeb osób będących pod opieką Fundacji oraz rzecznictwo ich interesów i praw.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach