• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Jana Kilińskiego 87

  kod: 90-119 Łódź

  telefon: 42 633-25-70

  fax:

  e-mail: zgptn@wp.pl, biuro@zgptn.org, www.zgptn.org

  KRS 0000288575

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce a w szczególności:
  1. Pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  2. Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  3. Ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych.
  4. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych.
  6. Krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych.
  7. Rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych, a zwłaszcza wypoczynku dzieci i młodzieży.
  8. Rozwój kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych.
  9. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności.
  10. Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych jako konsumentów.
  11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między środowiskami osób niepełnosprawnych i organizacjami działającymi na ich rzecz.
  12. Promocja i organizacja wolontariatu działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.
  13. Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i kalekim.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. Rozwijanie działalności popularyzatorskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu,
  2. Współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej oraz samorządami i organizacjami społecznymi,
  3. Współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. Organizację zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów,
  5. Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w różnorodnych formach,
  6. Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami w sprawach osób niepełnosprawnych,
  7. Organizowanie imprez okolicznościowych, integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, wczasów rodzinnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej i innych,
  8. Udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i w czasie klęsk żywiołowych,
  9. Rozwój i promocję usług doradczych dla osób niepełnosprawnych, w tym doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
  10. Organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym kolonii, obozów, spartakiad i wycieczek,
  11. Organizowanie imprez i koncertów dla dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych jako cel integracji.

  Informacje dodatkowe:

  W Łodzi powstał ośrodek rehabilitacji dzieci z uszkodzonym układem nerwowym. Placówka Polskiego Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych jako jedyna w województwie, prowadzi terapię w kombinezonach Dunag-02. Ośrodek dysponuje hotelem i cateringiem.

  Więcej informacji:
  www.zgptn.org/?p=358


  « powrót
 • Koalicja w mediach