• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Łomiańska 5

  kod: 01-685 Warszawa

  telefon: 22 833 88 88

  fax: 22 448 71 77

  e-mail: fundacja@dzieciom.pl, www.dzieciom.pl

  KRS 0000037904

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą":

  1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego
  2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
  a. pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie SA one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
  b. działalność charytatywna.
  c. podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
  d. działalność na rzecz mniejszości narodowych
  e. ochrona i promocja zdrowia.
  f. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja.
  g. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  h. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  i. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  j. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  k. nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
  l. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
  m. kultura, sztuka, ochrona dóbr i tradycji.
  n. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
  o. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
  p. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  q. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, także działania wspomagające rozwój demokracji.
  r. upowszechnienie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
  s. ratownictwo i ochrona ludzkości.
  t. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju Iza granicą.
  u. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
  v. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwem.
  w. promocja i organizacja wolontariatu.
  x. działalność wspomagająca technicznie, szkolnictwo, informacyjne lub finansowo organizacje pozarządowe.
  3. Dla osiągnięcia innych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prywatnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.
  4. Realizacja celów statutowych Fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu następujących rodzajów przedsięwzięć.
  a. naukowych, poprzez premiowanie rozwoju wiedzy, czyli przekazywanie darowizn dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych.
  b. oświatowych, poprzez kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia warunkach wspólnoty europejskiej.
  c. kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa kulturalnego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia artystyczne.
  d. dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy.
  e. ochrona zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiających korzystanie z opieki lekarskiej oraz zakup lekarstw.
  f. pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin na poziomie standardów europejskich.
  g. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.
  h. w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
  i. kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prywatnych.
  j. w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie, środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawody osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność Fundacji:

  1. Centrum Charytatywne „Koniczynka”, www.dzieciom.pl/centrumcharytatywne.html
  2. Ośrodek rehabilitacji AMICUS, www.osrodekamicus.pl/
  3. Działalność wydawnicza, www.dzieciom.pl/wydawnictwo.html
  4. Klub Myszki Norki, www.myszkanorka.pl
  5. Kino, www.dzieciom.pl/kino.html
  6. Portal informacyjny dla osób niepełnosprawnych i chu opiekunów, www.fundacjadzieciom.pl
  7. Punkt Poradnictwa Psychologicznego i Społeczno-Prawnego, www.dzieciom.pl/poradnictwo.html

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach