• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na rzecz dzieci upośledzonych umysłowo „Dzieciom Radość”

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Ignaców 8

  kod: 05-300 Mińsk Mazowiecki

  telefon: 25 759.26.23, 506.103.661

  fax:

  e-mail: dzieciomradosc@o2.pl, www.dzieciomradosc.pl

  KRS 0000163867

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami poprzez:
  - umożliwienie im pełnego funkcjonowania w sferze kulturalnej, sportowej, osobowościowej i społecznej
  - rozszerzenie dostępu osób niepełnosprawnych do wydarzeń kulturalnych i zajęć rekreacyjnych np. udział w turnusach rehabilitacyjnych, kołach zainteresowań, wycieczkach w celach poznawczych, podróżach tematycznych i turystyce oraz zajęciach terapeutycznych.
  2. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego osobom niepełnosprawnym, aby mogły prowadzić aktywne i w miarę możliwości samodzielne życie.
  3. Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym umysłowo i jego rodziną - dążenie do poprawy sytuacji opiekuńczo – wychowawczej dzieci, szkolenia dla rodziców, opiekunów; spotkania, konsultacje ze specjalistami.
  4. Mobilizowanie ogółu społeczeństwa do pracy społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
  5. Współdziałanie z władzami centralnymi i samorządowymi, organami administracji rządowej, szkołami i innymi placówkami wychowania, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi działającymi w kraju i poza jego granicami mając na uwadze dobro i szczęście dziecka. 6. Pozyskiwanie środków finansowych na w/w cele.
  7. Dochód stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową.

  Podstawowe formy działalności polegają na:
  1. Pomocy w tworzeniu korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez organizowanie akcji charytatywnych, szkoleń.
  2. Organizowanie wyjazdów turystycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo.
  3. Organizowanie i umożliwianie uczestnictwa w imprezach sportowych na terenie Powiatu i całego kraju.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach