• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie "Ostoja"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Stawowa 1A

  kod: 50-015 Wrocław

  telefon: 71 344-78-02

  fax: 71 344-78-02

  e-mail: sekretariat@ostoja.org.pl, www.ostoja.org.pl

  KRS 0000081524

  Opis i zakres działalności:

  Celem stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów środowiska dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ich rodzin i opiekunów, koordynacja działań w tym zakresie oraz stworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w życiu społecznym, a w szczególności:
  1. Organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do wczesnego wykrywania niesprawności i prowadzenia profilaktyki zapobiegawczej.
  2. Propagowanie i popularyzowanie postępowych idei osiągnięć w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.
  3. Popieranie i inicjowanie prac w zakresie rozwoju oświaty i wychowania, rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej.
  4. Kształtowanie nowych form w edukacji w zakresie integracji, pogłębiania wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
  5. Dążenie do zniesienia barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych i psychospołecznych.
  6. Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin, opiekunów wychowujących dziecko niepełnosprawne.
  7. Prowadzenie działań zmierzających do stworzenia godnych warunków życiowych w społeczeństwie dla młodzieży niepełnosprawnej po ukończeniu 16 roku życia.
  8. Inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  1. Realizację programów mających na celu ochronę poziomu życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wychowujących je rodzin. Realizację programów osłonowych skierowanych głównie do rodzin znajdujących się w najcięższych warunkach bytowych.
  2. Prowadzenie i organizowanie punktów informacyjno - konsultacyjnych przy ośrodkach zdrowia dla rodziców dzieci z „grup ryzyka”.
  3. Organizowanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie rehabilitacji dla osób zajmujących się usprawnianiem dzieci, nawiązywanie współpracy między ośrodkami rehabilitacyjnymi w kraju i poza jego granicami.
  4. Prowadzenie zajęć instruktażowych dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
  5. Organizowanie i prowadzenie grup rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, pedagogicznej, prowadzenie indywidualnej rehabilitacji domowej.
  6. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno-instruktażowych dla dzieci i ich opiekunów; wyjazdowych i stacjonarnych.
  7. Gromadzenie środków finansowych na cele dofinansowania bądź finansowania wieloprofilowego usprawnienia dzieci.
  8. Organizowanie i prowadzenie warsztatów pedagogicznych oraz warsztatów terapii zajęciowej.
  9. Organizowanie i nadzorowanie grup integracyjnych w placówkach oświaty - żłobkach, przedszkolach i szkołach.
  10. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w gminach objętych działalnością Stowarzyszenia. Ośrodki rewalidacyjne działają zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzony przez Walne Zebranie.
  11. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem całego dochodu na cele służące realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
  12. Wszechstronna współpraca z władzami miejskimi, gminnymi i wojewódzkimi w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz wszelkich działań prowadzących do polepszenia warunków życia dzieci niepełnosprawnych i wychowujących je rodzin.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie prowadzi Ośrodki, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne:

  1. Ośrodek Rehabilitacyjno Reedukacyjny we Wrocławiu
  www.ostoja.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=22

  2. Ośrodek Rewalidacyjny w Środzie Śląskiej
  www.ostoja.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=30&Itemid=33

  3. Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjne we Wrocławiu
  www.ostoja.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=23

  4. Warsztat Terapii Zajęciowej we Wrocławiu
  www.ostoja.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=19&Itemid=24

  5. Warsztat Terapii Zajęciowej w Środzie Śląskiej
  www.ostoja.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=25

  6. Środowiskowy Dom Samopomocy
  www.ostoja.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=26


  « powrót
 • Koalicja w mediach