• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie pomocy dzieciom niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Peowiaków 6a

  kod: 22-400 Zamość

  telefon: 84 627-14-38, 84 639-33-11

  fax:

  e-mail: biuro@spdn.pl, www.spdn.pl

  KRS 0000057364

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych, osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, zapewniania wielopłaszczyznowych form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej oraz wspierania ich rodzin.

  Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
  2. Organizowanie i prowadzenie różnorodnych usług, m.in. w formie placówek, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, terapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, pomocy społecznej, edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rekreacyjno terapeutycznej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich
  formach.
  3. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej.
  4. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów administracji publicznej oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
  5. Nawiązywanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym.
  6. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.
  7. Współdziałanie z organami administracji publicznej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym.
  8. Prowadzenie działalności wydawniczej.
  9. Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  10. Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  11. Działalność charytatywną.
  12. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  13. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
  14. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  15. Działania z zakresu wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa.
  16. Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  17. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  18. Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  19. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
  20. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między Społeczeństwami.
  21. Promocję i organizację wolontariatu.
  22. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  23. Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:

  Oferta działalności Stowarzyszenia:

  Edukacja:
  Oferta edukacyjna kierowana jest do dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym (występującym zwłaszcza w wyniku wczesnego uszkodzenia mózgu) w wieku od 0 do 25 roku życia.

  Stowarzyszenie organizuje, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, zajęcia:
  a. edukacyjne,
  b. rehabilitacyjne (indywidualne i grupowe),
  c. opiekuńczo – wychowawcze,
  d. indywidualne lub grupowe zajęcia rewalidacyjne,
  e. specjalistyczne, logopedyczne, korekcyjne i inne wg potrzeb,
  f. profilaktyczne,
  g. pozalekcyjne, uwzględniające zainteresowania i predyspozycje uczniów w miarę posiadanych środków finansowych.
  www.spdn.pl/?page_id=104

  Rehabilitacja:
  a. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennym,
  b. Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna,
  c. Fizjoterapia ambulatoryjna,
  d. Fizykoterapia, Światłolecznictwo, Ciepłolecznictwo
  e. Kinezyterapia
  f. Hydroterapia
  www.spdn.pl/?page_id=106

  Wsparcie społeczne
  Wszystkie placówki i formy działalności Stowarzyszenia ukierunkowane są na udzielanie wsparcia aktywizującego społecznie osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.

  Rodzaje wsparcia:
  a. Asystenci osób niepełnosprawnych w placówkach Stowarzyszenia,
  b. Trener pracy osób niepełnosprawnych wspomagający utrzymanie się na stanowisku pracy,
  c. Treningi samodzielności i niezależnego życia w mieszkaniu treningowym,
  d. Terapia zajęciowa w warsztatach terapii zajęciowej,
  e. Inne formy rehabilitacji społecznej w placówkach Stowarzyszenia: dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  f. Poradnictwo i doradztwo (projektowanie uniwersalne, problemy zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt, problemy rodzinne, sytuacje kryzysowe, itp.),
  g. Organizacja imprez i udostępnianie wszelkich dóbr publicznych,
  www.spdn.pl/?page_id=108

  Rozwój wspieranego zatrudnienia stanowi aktualnie najpilniejsze wyzwanie Stowarzyszenia. W planach jest Spółdzielnia Socjalna, Zakład Aktywności Zawodowej.
  www.spdn.pl/?page_id=110

  Wsparcie dla rodziców
  Wszystkie placówki i formy działalności Stowarzyszenia zostały zaprojektowane z myślą o wsparciu rodziców – poczynając od udostępnienia ich dzieciom nieodpłatnych zintegrowanych działań rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznych na możliwie najwyższym poziomie, adekwatne do potrzeb rozwojowych i wieku, w jednym miejscu i czasie, bez konieczności obecności rodziców poprzez różne formy odciążenia rodziców od całodziennej i całodobowej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (osobą z niepełnosprawnością) oraz wsparcie psychologiczne i edukacyjne.

  Formy wsparcia odciążające rodziców:
  a. dzienny pobyt dzieci, młodzieży i dorosłych osób w odpowiednich do ich potrzeb placówkach edukacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych oraz wszelkiego rodzaju poradnictwo ambulatoryjne,
  b. turnusy popołudniowo-nocne dzieci i młodzieży (internatowe),
  c. codzienny dowóz dzieci z domu do placówek i z powrotem do domu,
  d. dostosowany wypoczynek letni, uczestnictwo w sporcie, rekreacji, turystyce,
  e. pomoc psychologiczna i edukacyjna oraz różnorodnego rodzaju szkolenia dla rodziców,
  f. publikacje i filmy instruktażowe,
  g. pomoc indywidualna w sytuacjach kryzysowych, itp.
  www.spdn.pl/?page_id=116


  « powrót
 • Koalicja w mediach