• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie przyjaciół osób niepełnosprawnych Wspólna Radość

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Łanowa 41

  kod: 30-725 Kraków

  telefon: 12 650 56 00

  fax: 12 653 23 35

  e-mail: wspolnaradosc@op.pl, www.wspolnaradosc.pl

  KRS 0000151562

  Opis i zakres działalności:

  Celem działania Stowarzyszenia są zadania w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  2. działalności charytatywnej.
  3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  4. działalności na rzecz mniejszości narodowych.
  5. ochrony i promocji zdrowia.
  6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  11. nauki, edukacji, oświaty i edukacji.
  12. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
  13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  14. upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  15. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
  16. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
  17. ratownictwa i ochrony ludzkości.
  18. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
  19. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  20. promocji i organizacji wolontariatu.
  21. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-20.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach