• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej Światło Nadziei

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. T. Kościuszki,

  kod: 64-030 Śmigiel

  telefon: 65 518 02 73

  fax: 65 511 78 13

  e-mail: swiatlo@interbit.pl, www.swiatlonadziei.interbit.pl

  KRS 0000095767

  Opis i zakres działalności:

  1. Celem Stowarzyszenia jest:
  a. opieka nad dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz nad ich rodzinami.
  b. rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich
  rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej.
  c. upowszechnianie problematyki przystosowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia społecznego.
  d. popularyzowanie stosowanych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  e. wspieranie inicjatyw zmierzających do minimalizowania niepełnosprawności dzieci i młodzieży.
  f. upowszechnianie społecznego wspomagania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
  g. upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej i kulturowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze środowiskiem społecznym osób pełnosprawnych.
  h. przełamywanie stereotypów obyczajowych dotyczących roli dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku społecznym.
  i. prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej.
  j. ochrona zdrowia poprzez propagowanie sportu i rekreacji.
  k. prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną.
  l. działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  m. promowanie aktywności sportowej osób niepełnosprawnych.
  n. zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
  o. rozwijanie i promowanie idei wolontariatu.

  2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. prowadzenie, popieranie i wspomaganie działalności inspirującej, upowszechniającej i wdrażającej w zakresie wszechstronnej opieki i życiowej adaptacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  b. przedstawianie właściwym organom i instytucjom postulatów i opinii związanych z działalnością Stowarzyszenia.
  c. współdziałanie z organami, instytucjami, placówkami i szkołami państwowymi, samorządowymi, zawodowymi, społecznymi i gospodarczymi.
  d. organizowanie klubów dyskusyjnych, spotkań, kongresów, konferencji i odczytów w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
  e. organizowanie placówek o charakterze integracyjnym.
  f. prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej, oświatowej i wydawniczej w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.
  g. współpraca z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz celów Stowarzyszenia.
  h. pomoc i współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami
  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  i. działanie na rzecz likwidowania barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej.
  j. organizowanie wypoczynku wakacyjnego i imprez sportowo-rekreacyjno-integracyjnych.
  k. działalność w zakresie pomocy społecznej w szczególności.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność Integracyjnego Centrum Rehabilitacji:

  Jednym z zasadniczych celów działalności Stowarzyszenia jest popularyzowanie skutecznych i stosowanych już w innych ośrodkach form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez szeroki dostęp do korzystania ze specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Realizację wspomnianego celu umożliwia utworzone w marcu 2003 r. przez nasze Stowarzyszenie, Integracyjne Centrum Rehabilitacji, mające swą siedzibę w jednym z pomieszczeń Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.

  http://www.swiatlonadziei.interbit.pl/strona.php?s=18


  « powrót
 • Koalicja w mediach