• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie "Wielkie Serce"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. ul. Szwedzka 42

  kod: 30-324 Kraków

  telefon: 12 266 01 40, 12 269 02 70, 601 240 901, 500 665 230

  fax:

  e-mail: www.wielkieserce.pl

  KRS 0000147865

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  a. propagowanie postawy tolerancji i akceptacji dla młodzieży niepełnosprawnej,
  b. udzielanie wszechstronnej i niezbędnej pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego,
  c. organizowanie obozów, kolonii i zajęć rehabilitacyjno – rewalidacyjnych,
  d. zapewnienie młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu,
  e. wzbogacanie bazy dydaktycznej i bytowej Ośrodka,
  f. dofinansowanie podstawowych potrzeb dzieci – wychowanków SOSW nr 1.
  g. promocji i organizacji wolontariatu,
  h. działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. prowadzenie różnych form działalności gospodarczej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
  b. uzyskiwanie darowizn od osób prawnych i fizycznych na rzecz Stowarzyszenia,
  c. organizowanie „Aukcji Wielkiego Serca”,
  d. prowadzenie działalności wydawniczej,
  e. organizacja szkoleń, sympozjów, warsztatów i innych form kształcenia,
  f. organizowanie festiwali, aukcji, wystaw, konkursów,
  g. prowadzenie domu samopomocy dla absolwentów SOSW nr 1.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie „Wielkie Serce” powstało z inicjatywy wychowawców i pracowników Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 im. Jana Matejki w Krakowie w lutym 2000 roku i działa na jego rzecz. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Krakowie uczy się prawie 400 dzieci z czego 80 mieszka w Internacie. Są to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, bardzo często pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo, biednych. Większość dzieci pozostaje pod stałą opieką lekarską oraz wymaga specjalistycznej rewalidacji.


  « powrót
 • Koalicja w mediach