• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja im. Św. Magnusa

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Patriotów 243

  kod: 04-852 Warszawa

  telefon: 500-752-008

  fax:

  e-mail: fundacjamagnus@wp.pl, fundacja@fundacjamagnus.org, www.fundacjamagnus.org

  KRS 0000402316

  Opis i zakres działalności:

  Celami Fundacji jest prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, dobroczynności, opieki społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświatowo kulturalnej, wszelkiego rodzaju działalności pożytku publicznego, dla realizacji których Fundacja gromadzić będzie środki finansowe, zasoby materialne i niematerialne.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. opiekę nad osobami niepełnosprawnymi fizycznie i ich rodzicami lub rodzinami realizując aktywne i całościowe podejście obejmujące fizyczne, emocjonalne, społeczne, a przede wszystkim duchowe elementy (opieka i leczenie adekwatne do indywidualnych potrzeb),
  2. podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych i umożliwienie wspólnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych z ich rodzicami, niezależnie od stanu zdrowia lub sytuacji materialnej osoby niepełnosprawnej, jak i rodzica lub rodziców,
  3. udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, i innym będącym pod opieką Fundacji,
  4. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  5. prowadzenie terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprzez organizację lub prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych oraz różnych form wypoczynku i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jak i innych będących pod opieką Fundacji,
  6. organizację opieki zdrowotnej,
  7. prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych oraz dla jednostek, fundacji, domów, podmiotów świadczących podobne wsparcie,
  8. organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć, z których dochód przeznaczany będzie na realizację celów statutowych Fundacji,
  9. nieodpłatne wsparcie w żałobie pozostających członków rodzin będących pod opieką Fundacji,
  10. prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i innych przedsięwzięć, które sięgają do dóbr kulturowych, społecznych, a także szeroko pojętej integracji, w tym krajoznawstwa oraz wypoczynku osób niepełnosprawnych oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,
  11. organizowanie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji z udziałem osób zajmujących się sprawami leczenia, wychowania i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz problemami społecznymi dotyczącymi ich rodzin oraz ochrony i promocji zdrowia,
  12. rozprowadzanie artykułów wykonanych przez podopiecznych Fundacji, specjalistów i innych,
  13. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie i innych będących pod opieką Fundacji,
  14. transport podopiecznych na zajęcia, imprezy, turnusy itp.,
  15. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,
  16. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej,
  17. prowadzenie działalności badawczo-naukowej, prac badawczo-rozwojowych w zakresie edukacji, zdrowia, rehabilitacji, opieki społecznej oraz opiniowanie, gromadzenie i udostępnienie aktów legislacyjnych,
  18. prowadzenie (w tym organizowanie i finansowanie) działalności wydawniczej oraz popularyzowanie wiedzy o problemach osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a także materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz wykluczonymi społecznie i innych będących pod opieką Fundacji,
  19. działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,
  20. prowadzenie biblioteki, w tym naukowej w dziedzinie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz wykluczonymi społecznie i innych będących pod opieką Fundacji,
  21. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki nad osobami niepełnosprawnymi dla personelu medycznego, innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki nad osobami wymagającymi wsparcia,
  22. promocję i organizację wolontariatu,
  23. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki nad osobami wymagającymi wsparcia,
  24. rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie,
  25. współpracę z centralnymi i terenowymi organami władzy państwowej, samorządowej, z instytucjami społecznej służby zdrowia, placówkami oświatowymi, a także organizacjami społecznymi.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach