• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja "Przyjaciele"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Gubinowska 20

  kod: 02-956 Warszawa

  telefon: 22 642 08 99

  fax: 22 642 08 99

  e-mail: fundacja@przyjaciele.org.pl, www.przyjaciele.org.pl

  KRS 0000143890

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest:
  1. pomoc w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i ich zatrudnianiu.
  2. organizowanie oraz finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów szkoleniowych, integracyjnych - dla osób niepełnosprawnych.
  3. podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
  4. prowadzenie i finansowanie działalności mającej za zadanie popularyzację i rozwój wśród osób niepełnosprawnych kultury, sztuki, sportu, turystyki i rehabilitacji ruchowej.

  Fundacja realizuje swoje cele przez:
  1. organizowanie, finansowanie szkoleń i zajęć praktycznych z zakresu kultury, sztuki oraz rehabilitacji ruchowej dla osób niepełnosprawnych z udziałem wykwalifikowanych instruktorów.
  2. podejmowanie i finansowanie akcji promocyjnych i informacyjnych mających za zadanie przybliżenie społeczeństwu problemów ludzi niepełnosprawnych, ich pełną akceptację i integrację.
  3. nieodpłatne organizowanie obozów, turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych.
  4. budowę i wyposażanie obiektów sportowych przystosowanych do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.
  5. finansowanie imprez kulturalnych, organizowanie i nieodpłatne prowadzenie akcji promujących kulturę fizyczną wśród osób niepełnosprawnych, zachęcających do czynnego i aktywnego uprawiania przez nich sportu oraz uświadamiających potrzebę pomocy osobom niepełnosprawnym.
  6. gromadzenie informacji o zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne.
  7. współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, a także organami administracji państwowej i samorządowej dla podjęcia wspólnych działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym większe zatrudnienie i stworzenie nowych miejsc pracy.
  8.organizowanie publicznych imprez i zbiórek pieniędzy o charakterze charytatywnym.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach