• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „SZLAKIEM TĘCZY”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Karola Łoniewskiego 11

  kod: Kajetany, 05-830 Nadarzyn

  telefon: 793 003 898

  fax:

  e-mail: szlakiemteczy@nadarzyn.pl, www.szlakiemteczy.nadarzyn.pl

  KRS 0000336729

  Opis i zakres działalności:

  Celem „Stowarzyszenia” jest:
  1. działanie na rzecz wyrównywania szans społecznych dzieci i osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i obywatela,
  2. aktywizacja osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym w życiu społecznym,
  3. pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi, a także ich rodzinom, opiekunom, oraz pracujących z nimi specjalistom,
  4. propagowanie w społeczeństwie poszanowania praw osób niepełnosprawnych,
  5. aktywizacja fizyczna i ruchowa osób niepełnosprawnych,
  6. rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  7. aktywizacja kulturalna i społeczna opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych.

  „Stowarzyszenie” realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie poprzez:
  1. współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz wszystkimi organizacjami społecznymi,
  2. utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze,
  3. prowadzenie szkoleń, doradztwa i kursów,
  4. podejmowanie działalności informacyjnej, reklamowej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
  5. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii,
  6. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych działalności kulturalnej i sportowej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  7. wspieranie wszechstronnej aktywności osób niepełnosprawnych oraz wszelkich form samopomocy wzajemnej wśród niepełnosprawnych i ich rodzin,
  8. wspieranie w miarę możliwości osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  9. prowadzenie kursów, szkoleń i spotkań w celu umożliwienia wypoczynku opiekunom i rodzinom osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach