• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Challenge Polska

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Toporowskiego 73/49

  kod: 25-549

  telefon: 41 24 26 900

  fax:

  e-mail: biuro@fundacjachallenge.org

  KRS 0000 441 310

  Opis i zakres działalności:

  Piszą o sobie: "Jesteśmy organizacją, która pomoże Ci rozwinąć skrzydła. Bez względu na to ile masz lat zasługujesz na pełnię życia. My, jesteśmy po to, aby nauczyć Cię korzystać ze wszystkich możliwości, jakie niesie świat. Chcemy, aby nam wszystkim żyło się lepiej. To nie utopia. Zespół naszej fundacji, to głównie osoby niepełnosprawne. Sami pamiętamy jak wiele razy spotkaliśmy się z murem obojętności na nasze problemy. Mamy za sobą wiele sytuacji, które kiedyś wydawały się nie do rozwiązania."

  Celami Fundacji są:

  a. wspieranie grup i osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym i defaworyzacją społeczną, w szczególności osób niepełnosprawnych.

  b. tworzenie równych szans życiowych dla osób niepełnosprawnych poprzez ich edukację, rehabilitację zawodową i adaptację społeczną.

  c. upowszechnianie w społeczeństwie idei demokracji oraz integracji społecznej, w szczególności osób niepełnosprawnych.

  d. kształtowanie świadomości społecznej, opinii publicznej na temat potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

  e. działalność ekspercka, a w tym działania związane z edukacją, rehabilitacją i ochroną zdrowia.

  f. podejmowanie i rozwijanie inicjatyw związanych z kulturą fizyczną, szeroko rozumianą rekreacją i turystyką wśród osób niepełnosprawnych.

  g. upowszechnianie idei integracji europejskiej.

  h. propagowanie i wzmacnianie działań związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki wśród osób niepełnosprawnych.

  i. Utworzenie i prowadzenie ośrodka kształcenia ustawicznego.

  Realizacja celów Fundacji następować będzie poprzez następujące działania:

  a. organizowanie działań, akcji, kampanii społecznych, realizowanie własnych programów obejmujących w szczególności profilaktykę zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji społecznej.

  b. zadania w zakresie promowania kultury i sztuki, w szczególności osób niepełnosprawnych.

  c. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą RP w zakresie objętymi celami Fundacji.

  d. organizowanie konferencji i szkoleń dla młodzieży, dorosłych, wolontariuszy oraz specjalistów z dziedzin związanych z realizacją celów fundacji, a także organizowanie sympozjów i prezentacji urządzeń rehabilitacyjnych oraz
  najnowszych rozwiązań informatycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie niewidomych i słabowidzących.

  e. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

  f. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  g. lobbing na rzecz rozwiązań prawnych, w których będą ujęte rzeczywiste potrzeby osób niepełnosprawnych.

  h. organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji.

  i. działania informacyjne, dokumentacyjne i wydawnicze, a w tym tekst, audio, obrazy statyczne i animacje, wideo oraz rozwiązania Interaktywne.

  j. promowanie oraz inicjowanie nowoczesnych metod edukacji i rehabilitacji.

  k. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w tym organizowanie czynnego wypoczynku, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

  l. promocję dorobku naukowego uczelni, ośrodków badawczych i instytucji oraz indywidualnych pracowników naukowych w obszarach wiedzy zbieżnych z celami Fundacji.

  m. promowanie i organizację wolontariatu.

  n. tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji.

  o. Prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych w formach pozaszkolnych dla osób niepełnosprawnych mających na celu zdobycie przez te osoby nowych i doskonalenie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

  Informacje dodatkowe:

  Fundacja Challenge Europe posiada certyfikat krajowego rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Wpis został dokonany w dniu 11.04.2016 r. pod numerem: 13842.
  Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podejmują przedsięwzięcia zmierzające do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych takich jak:

  - pośrednictwo pracy

  - poradnictwo zawodowe

  - doradztwo personalne

  Jednym z celów działań podejmowanych przez tę organizację jest dążenie do osiągnięcia wysokiej jakości pracy oraz pełnego rozwoju i wykorzystania zasobów ludzkich, a także wzmacnianie integracji oraz solidarności społecznej.


  Fundacja Challenge Europe posiada Certyfikat instytucji szkoleniowej

  W dniu 05.02.2016 r. fundacja uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Są zarejestrowani pod numerem ewidencyjnym: 2.26/00010/2016


  « powrót
 • Koalicja w mediach