• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9 pok.14

  kod: 10-575

  telefon: (89) 523-22-14; (89) 535-15-50

  fax:

  e-mail: wmson.ol@wp.pl

  KRS 0000029987

  Opis i zakres działalności:

  Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (W-MSON lub Sejmik) istnieje od 1993 r. i jest związkiem stowarzyszeń zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i ma z tego tytułu osobowość prawną. Od 2005 r. jest również organizacją pożytku publicznego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem 0000029987.

  Warmińsko - Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych stanowi zrzeszenie organizacji, stowarzyszeń i związków posiadających osobowość prawną, statutowo zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, działających nie dla zysku. Aktualnie zrzesza 43 organizacje z województwa warmińsko – mazurskiego. Terenem działania Sejmiku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Olsztyn. Sejmik może prowadzić działalność nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

  Zgodnie ze Statutem, celem działania Sejmiku jest reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz wspieranie działań na rzecz realizacji zasady ochrony równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

  Sejmik realizuje swoje cele w zakresie:
  1. Współpracy z władzami i urzędami administracji samorządowej i państwowej zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz organizacji pomocy społecznej – w tym uczestnictwo bezpośrednie, reprezentatywne w tych pracach.
  2. Usuwania barier urbanistycznych, architektonicznych, transportowych, w komunikowaniu się, psychologicznych i biurokratycznych.
  3. Rozpoznawania i sygnalizowania potrzeb osób niepełnosprawnych.
  4. Integrowania i wspierania lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych.
  5. Promocji i organizacji wolontariatu.
  6. Inspirowania, współtworzenia oraz wspierania tworzenia stanowisk pracy, zakładów, a także działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych.
  7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz w zakresie ekonomii społecznej.
  8. Prowadzenia działalności informacyjnej, poradniczej, edukacyjnej i rehabilitacyjnej.
  9. Tworzenia warunków do rozwijania działalności samopomocowej.
  10. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  11. Prowadzenia działań interwencyjnych.
  12. Działalności charytatywnej.
  13. Inicjowania, opiniowania i udziału w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia i ochrony praw osób niepełnosprawnych.
  14. Prowadzenia i wspierania działalności wydawniczej oraz innych form popularyzujących problematykę osób niepełnosprawnych.
  15. Podejmowania innych działań wspomagających realizację celów statutowych poszczególnych organizacji zrzeszonych w Sejmiku.
  16. Tworzenia nowych, adoptowania istniejących obiektów służących rehabilitacji, sportowi, turystyce, rekreacji, kulturze, edukacji i innym dziedzinom życia społecznego oraz prowadzenie działalności w tych obiektach.
  17. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  18. Podejmowania działań zwiększających potencjał zawodowy oraz aktywność obywateli, instytucji, w szczególności stwarzających możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy, m.in. poprzez:
  - doradztwo/poradnictwo zawodowe,

  - szkolenia, warsztaty psychologiczne i działania wspierające,

  - rozwijanie form i programów szkoleniowych, form zatrudniania,

  - rozwijanie i promocja współpracy pomiędzy aktorami rynku pracy,

  - zmienianie niekorzystnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, kampanie informacyjno-promocyjne skierowane do odpowiednich grup społecznych i środowisk,

  - inicjowanie i prowadzenie badań i ekspertyz.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach