• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polski Związek Głuchych

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niesłyszące i niedosłyszące

  Kontakt:

  ul. Białostocka 4

  kod: 03-741 Warszawa

  telefon: 22 831 40 71 do 73

  fax: 22 635 75 36

  e-mail: biuro@pzg.org.pl, www.pzg.org.pl

  KRS 0000097726

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Polskiego Związku Głuchych:

  Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych, a w szczególności:

  1. sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
  2. sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,
  3. organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin,
  4. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym - w szczególności w zakresie języka migowego,
  5. organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszkodzonym słuchem,
  6. prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem,
  7. ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych,
  8. prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
  9. propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu.
  10. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem na otwartym rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  11. udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom z uszkodzonym słuchem w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności pomoc ubogim;
  12. prowadzenie działalności charytatywnej;
  13. podtrzymywanie tradycji kulturowej osób z uszkodzonym słuchem, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej;
  14. prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla osób niesłyszących i słyszących;
  15. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  16. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób z uszkodzonym słuchem;
  17. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  18. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  19. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  20. porządku i bezpieczeństwa publicznego osób z uszkodzonym słuchem oraz przeciwdziałania patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii);
  21. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  22. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  23. działań przeciwko wykluczeniu społecznemu osób z uszkodzonym słuchem;
  24. działań związanych z ochroną praw konsumenta;
  25. promocji i organizacji wolontariatu.
  26. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  27. prowadzenia punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego.
  28. promocja osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem.
  29. prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej.

  Związek może udzielać pomocy doraźnej osobom niesłyszącym i z wadą słuchu nie zrzeszonym w Związku.

  1. Związek może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  2. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych określonych w § 10.

  Dla realizacji powyższych celów i zadań Związek może:

  a) prowadzić:
  * ośrodki, poradnie, placówki i inne podmioty diagnozy, rehabilitacji i reedukacji dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, oraz dla dzieci słyszących rodziców niesłyszących,
  * ośrodki, punkty i inne placówki rehabilitacji i pomocy dorosłych niesłyszących i osób z innymi uszkodzeniami słuchu,
  * placówki kulturalne, oświatowe, rekreacyjno-rehabilitacyjne,
  * ośrodki i placówki metodyczne do prowadzenia rehabilitacji i szkolenia,
  * ośrodki i placówki opieki i pomocy osobom w podeszłym wieku.
  * ośrodki i placówki kształcenia i przekwalifikowania zawodowego.
  * podmioty działalności gospodarczej, a w tym - zakłady pracy chronionej, zakłady aktywizacji zawodowej dla zatrudnianych osób z uszkodzonym słuchem w celu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  * ośrodki terapii i profilaktyki zdrowotnej i społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, domy dziennego pobytu itp.,

  b) organizować:
  * kształcenie i dokształcanie w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, prowadzić szkolenia w zakresie języka migowego dla różnych grup społecznych i zawodowych;
  * lokalne centra wolontariatu wspierające osoby z uszkodzonym słuchem;
  * wystawy, warsztaty i inne formy działalności zmierzające do propagowania kultury i odnowy tradycji narodowej;
  * turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalno-oświatowe, sportowo rekreacyjne, wystawy i inne formy zajęć w zakresie swojej działalności,

  c) wydawać: czasopisma, biuletyny informacyjne i inne publikacje dotyczące spraw środowiska,

  d) współpracować:
  * z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami politycznymi, społecznymi, wyznaniowymi, zawodowymi, młodzieżowymi oraz z instytucjami naukowo-badawczymi i leczniczymi,
  * z zagranicznymi i krajowymi organizacjami społecznymi, zrzeszającymi osoby niesłyszące i z uszkodzonym słuchem, które zajmują się problematyką wad słuchu w celu integracji tych środowisk.

  e) uzyskiwać środki na realizację celów Związku poprzez m.in. prowadzenie różnych form działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności statutowej w niektórych jej formach.

  Informacje dodatkowe:

  1. Oddziały Polskiego Związku Głuchych, www.pzg.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=329

  2. Poradnie i Ośrodki Polskiego Związku Głuchych, www.pzg.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=119

  3. Centrum Edukacyjne Języka Migowego (CEJM), www.pzg.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=122

  4. POLSKA SEKCJA MŁODZIEŻY GŁUCHEJ (PSMG), www.pzg.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=123

  5. Wydawnictwo "Świat Ciszy", www.pzg.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=455

  Związek jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach