• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Bohaterów Warszawy 27B

  kod: 70-340 Szczecin

  telefon: 91 484 30 72, 500 009 865

  fax: 91 484 30 72

  e-mail: tecza@tecza.org.pl, www.tecza.org.pl

  KRS 0000098680

  Opis i zakres działalności:

  Cel działalności
  Celem działalności Stowarzyszenia jest inicjowanie, podejmowanie i popieranie wszelkich form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym pochodzących ze środowisk dotkniętych problemem alkoholowym, ofiar wypadków komunikacyjnych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, których niepełnosprawność jest następstwem uszkodzenia Centralnego i Obwodowego Układu Nerwowego, ciężkiej choroby, urazów i chorób genetycznych przez zapewnienie im pełni normalnego życia w warunkach umożliwiających rozwój oraz osiągnięcie niezależności społecznej.
  Stowarzyszenie jest aktywnym "aktorem" życia społecznego - propagatorem praw i potrzeb osób niepełnosprawnych w regionie, a także w Polsce. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu polityki na szczeblu lokalnym i regionalnym, uczestnicząc w konsultacjach społecznych przy opracowywaniu i wdrażaniu programów i dokumentów strategicznych. Jest inicjatorem obywatelskich projektów, których celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz integracja społeczna.
  Zapraszamy do obejrzenia materiału video

  Obszar działania
  Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" realizuje programy:

  Projekty 2011

  1. "CALINECZKA" - wczesnointerwencyjne, systemowe wsparcie dzieci i ich rodzin - projekty współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szczecin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, www.tecza.org.pl/dokumenty/pliki/Calineczka%202011%281%29.pdf

  2. "OD REHABILITACJI DO INTEGRACJI" - współfinansowany ze środków PFRON oraz Urzędu Miasta Szczecin, www.tecza.org.pl/dokumenty/pliki/od%20rehabilitacji%20do%20integracji%281%29.pdf

  3. "POMAGAM ŻYĆ" - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin, www.tecza.org.pl/dokumenty/pliki/pomagam%20%C5%BCy%C4%87.pdf

  4. "RADOSNA EDUKACJA I AKTYWIZACJA" - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin, www.tecza.org.pl/dokumenty/pliki/RADOSNA%20EDUKACJA%20I%20AKTYWIZACJA2011%283%29.pdf

  5. "DROGOWSKAZ" - współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Szczecin, www.tecza.org.pl/dokumenty/pliki/drogowskaz2011.pdf

  6. "NASZ CAŁY ŚWIAT, TO NASZE DZIECKO - WSPARCIE RODZINY DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"
  - współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Ministerstwa Zdrowia, www.tecza.org.pl/dokumenty/pliki/NASZ%20CA%C5%81Y%20%C5%9AWIAT.pdf

  7. "ODNALEŹĆ SIEBIE" - współfinansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, www.tecza.org.pl/dokumenty/pliki/ODNALE%C5%BB%C4%86%20SIEBIE2011.pdf

  Stowarzyszenie prowadzi również CENTRUM TERAPEUTYCZNE,

  Specjalistyczne Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej "Tęcza" to innowacyjny ośrodek prowadzący rehabilitację medyczną i psychospołeczną w oparciu o najnowsze metody usprawniające centralny układ nerwowy. To także miejsce przyjazne dzieciom i młodzieży dotkniętych w różnych etapach życia defektami pochodzenia neurologicznego, jak również dla ich rodziców i opiekunów znajdujących się niejednokrotnie w bardzo trudnej dla siebie sytuacji życiowej.

  To jedna z niewielu placówek w kraju prowadząca kompleksowe usprawnianie oparte na wczesnej interwencji, wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, kontynuacji wielotorowego usprawniania, aktywizacji społecznej i zawodowej. To ośrodek odpowiadający także na wiele potrzeb środowiska w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

  Centrum Terapeutyczne jest otwarte codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
  08:00 - 19:00.
  W weekendy (podczas organizowanych przez Stowarzyszenie dodatkowych projektów - tj.
  Terapii Weekendowej, Białej Soboty, Soboty dla Rodzica itp.) placówka funkcjonuje w godzinach 10:00 - 16:00.
  W ramach Specjalistycznego Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej "Tęcza" funkcjonują:

  Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Tęcza"
  Cel działalności
  Celem działalności Poradni jest udzielanie kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży zaburzonej rozwojowo, zagrożonej niepełnosprawnością i niepełnosprawnej w osiąganiu wszechstronnego, optymalnego rozwoju oraz wspieranie środowiska wychowawczego w tworzeniu warunków sprzyjających temu rozwojowi.
  Cele są realizowane poprzez:

  a. prowadzenie diagnozy i terapii przygotowującej do podjęcia edukacji szkolnej oraz wspieranie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży już realizującej obowiązek szkolny
  b. udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej oraz socjoterapeutycznej,
  c. udzielanie rodzicom i opiekunom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i wspieraniem terapeutyczno-edukacyjnym dzieci i młodzieży.


  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Tęcza"
  Cel działalności
  Celem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest nieodpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych i terapeutyczno-edukacyjnych służących zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia dzieciom i młodzieży, promocja zdrowia w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej, rehabilitacji leczniczej i usprawniania pedagogicznego.
  Zakład udziela świadczeń zdrowotnych i terapeutyczno-edukacyjnych.

  Warunki lokalowe
  Siedziba Stowarzyszenia, jak również Centrum Terapeutyczne znajduje się w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy 27b. Placówka prowadzi działalność na powierzchni 320 m2 i jest kompleksowo wyposażona w sprzęt służący do prowadzenia terapii i rehabilitacji.

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach