• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie "Ojkos"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Komorowska 22

  kod: 05-806 Pęcice Małe

  telefon:

  fax:

  e-mail:

  KRS

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Stowarzyszenia "Ojkos":

  Celami działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób z grup zagrodzonych wykluczeniem społecznym są:
  1. Promocja, wsparcie i organizowanie zatrudnienia.
  2. Upowszechnianie i wdrażanie aktywnych form uczestnictwa w rynku pracy.
  3. Przeciwdziałanie ich bliskości ekonomicznej .
  4. Wsparcie zasady równości szans na rynku pracy.
  5. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat możliwości wykonywania pracy zarobkowej.
  6. Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki zatrudnienia i rehabilitacji oraz poprawy warunków ich pracy i integracji ze społeczeństwem.
  7. Przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób na rynku pracy.
  8. Działanie na rzecz ich rozwoju i awansu zawodowego.

  Stowarzyszenie realizuje we cele na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności przez”
  1. Upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w zakresie form i możliwości zatrudnienia wspieranego
  2. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych form zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej tej grupy osób, stosownie do ich możliwości.
  3. Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, usuwanie barier utrudniających podejmowanie pracy zarobkowej i rehabilitacji zawodowej a także rozwijania samozaradności i samoodpowiedzialności.
  4. Prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i szkoleniowej dla pracodawców i organizacji, w celu przełamywania barier w zatrudnieniu tych osób na otwartym rynku pracy.
  5. Prowadzenie działalności związanej z rekrutacją i udostępnianiem pracowników innym podmiotom gospodarczym, instytucjom i organizacjom.
  6. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia, występowanie na rzecz poszanowania ich interesów przed organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi oraz krajowymi zagranicznymi jednostkami gospodarczymi.
  7. Powadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa.
  8. Ochrona praw i interesów członków.
  9. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz innych działań z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej.
  10. Pomoc przedsiębiorstwom zatrudniającym te osoby, zwłaszcza w celu utrzymaniu i rozwoju zatrudnienia wspieranego.
  11. Organizowanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw.
  12. Przygotowywanie dla władz samorządowych programów (krajowych i zagranicznych) zatrudnienia osób niepełnosprawnych i osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizowania tych programów.

  Stowarzyszenie również prowadzi działalność na rzecz środowiska.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach