• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Próchnika 7

  kod: 90-408 Łódź

  telefon: 42 632 08 66

  fax: 42 632 08 66

  e-mail: pomost.s@poczta.fm, www.pomost-lodz.org

  KRS 0000097425

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
  1. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej wystąpieniem choroby psychicznej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  2. ochronę i promocję zdrowia – w szczególności zdrowia psychicznego.
  3. rehabilitację osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej.
  4. aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w szczególności z powody występujących zaburzeń psychicznych.
  5. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin i opiekunów.
  6. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich osób chorujących psychicznie.
  7. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w szczególności w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.
  8. promocja i wspieranie wolontariatu.
  9. upowszechnianie kultury i sztuki wśród młodzieży i osób dorosłych w szczególności wśród osób chorujących psychicznie.

  Cele swoje Stowarzyszenie realizuje z zachowaniem obowiązujących przepisów, w szczególności poprzez:
  1. współdziałanie z organami administracji państwowej, jednostkami gospodarczymi, placówkami służby zdrowia oraz organizacjami społecznymi w celu pomocy w adaptacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.
  2. aktywizowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania zatrudnienia i obowiązków społecznie użytecznych
  3. udzielanie pomocy członkom i ich rodzinom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację, pomoc prawną, socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej i kulturalnej.
  4. działalność edukacyjną mającą na celu przeciwdziałanie uczuciom rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i bezradności..
  5. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach