• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Żurawinowa 5/7

  kod: 61-455 Poznań

  telefon: 61 83-02-590, 692-629-628

  fax: 61 830 25 90

  e-mail: zurawinka@zurawinka.pl, www.zurawinka.pl

  KRS 0000046641

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia dzieciom i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich prawnym opiekunom.

  1. Stowarzyszenie może realizować swój cel poprzez:
  a. czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych,
  b. prowadzenie działalności informacyjnej oraz uczestnictwo i organizowanie: kursów, odczytów, szkoleń, wystaw, seminariów i konferencji w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
  c. aktywne popieranie budowy i rozwoju ośrodków szkolno-wychowawczych, opiekuńczo-leczniczych i rehabilitacyjnych dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  d. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-edukacyjnych i rehabilitacyjno-terapeutycznych,
  e. świadczenie usług socjalnych,
  f. inicjowanie i rozwijanie form integrowania osób niepełnosprawnych w środowisku osób zdrowych oraz propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów osób niepełnosprawnych i do nich samych,
  g. organizowanie wypoczynku, rekreacji, sportu i rehabilitacji dla osób objętych opieką Stowarzyszenia,
  h. rozwijanie ruchu samopomocy wśród rodziców i opiekunów osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  i. pobudzanie ofiarności publicznej, gromadzenie środków dla realizacji celu statutowego Stowarzyszenia,
  j. prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z Prawem Prasowym,
  k. organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej i humanitarnej.
  2. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
  a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  b. działalności charytatywnej,
  c. ochrony i promocji zdrowia,
  d. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  e. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  f. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  g. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  h. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  i. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  j. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  k. promocji i organizacji wolontariatu.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach