• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Wilsona 6a

  kod: 37-500 Jarosław

  telefon: 16 621 53 78

  fax: 16 621 02 43

  e-mail: zk.jaroslaw@psouu.org.pl, www.jaroslaw.psouu.org.pl

  KRS 0000010902

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

  Cele Stowarzyszenie realizuje przez:
  1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z upośledzeniem umysłowym i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej.
  2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych umysłowo.
  3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzegania wobec tych osób praw człowieka.
  4. Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia, z których korzystają.
  5. Udzielanie wsparcia swoim upośledzonym umysłowo członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, między innymi poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną a także występowanie w interesie indywidualnych osób z upośledzeniem umysłowym.
  6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty.
  7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in. w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji, rehabilitacji, terapii, w tym socjoterapii, w formie świadczeń zdrowotnych; edukacji, rewalidacji i wychowania, m.in. w formie wychowania przedszkolnego i wspierania rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku, kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społeczności; organizowanie dowozu itp., z uwzględnieniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.
  8. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy a także edukacji ustawicznej.
  9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności:
  a. grup samopomocowych,
  b. grup wsparcia,
  c. usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych,
  d. placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
  d. informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy ofiarom przemocy i wypadków (w tym komunikacyjnych) itp.
  10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych i samorządowych oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
  11. Określanie i przestrzeganie wymagań etycznych i działalność formacyjna wobec członków i pracowników Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pracujących bezpośrednio z osobami upośledzonymi umysłowo.
  12. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków dla ich działalności.
  13. Współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych wymienionych w rozdz. II artykuł 4.
  14. Działalność ekspercką i inspirowanie badań naukowych w dziedzinie upośledzenia umysłowego oraz współdziałanie w ich prowadzeniu a także przyczynianie się do stosowania wyników badań w praktyce.
  15. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, a w szczególności członków i pracowników Stowarzyszenia, nauczycieli, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz wolontariuszy.
  16. Prowadzenie działalności wydawniczej.
  17. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  18. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich.
  19. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
  20. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:

  Działania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu
  1. Dokąd zmierzamy, www.jaroslaw.psouu.org.pl/dokad-zmierzamy-,204.html
  2. Mapa działalności, www.jaroslaw.psouu.org.pl/mapa-dzialalnosci,307.html
  3. Ośrodek Wczesnej Interwencji i NSPWWRD, www.jaroslaw.psouu.org.pl/osrodek-wczesnej-interwencji-i-nspwwrd,212.html
  4. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy, www.jaroslaw.psouu.org.pl/osrodek-rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy,213.html
  5. Środowiskowy Dom Samopomocy, www.jaroslaw.psouu.org.pl/srodowiskowy-dom-samopomocy,215.html
  6. Warsztat Terapii Zajęciowej, www.jaroslaw.psouu.org.pl/warsztat-terapii-zajeciowej,214.html
  7. Zakłady Aktywności Zawodowej, www.jaroslaw.psouu.org.pl/zaklady-aktywnosci-zawodowej,220.html
  8. Mieszkanie Treningowe, www.jaroslaw.psouu.org.pl/mieszkanie-treningowe,218.html
  9. Grupowy Dom Rodzinny, www.jaroslaw.psouu.org.pl/grupowy-dom-rodzinny,216.html
  10. Sekcja Transportu, www.jaroslaw.psouu.org.pl/sekcja-transportu,219.html
  11. Galeria Przedmiotu, www.jaroslaw.psouu.org.pl/galeria-przedmiotu,217.html
  12. Biuro Obsługi Placówek, www.jaroslaw.psouu.org.pl/biuro-obslugi-placowek,211.html
  13. Dział Prawny, www.jaroslaw.psouu.org.pl/dzial-prawny,221.html
  14. Self-Adwokaci, www.jaroslaw.psouu.org.pl/self_adwokaci
  15. Pozostałe formy działalności, www.jaroslaw.psouu.org.pl/pozostale-formy-dzialalnosci,294.html


  « powrót
 • Koalicja w mediach