• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja "Chcę i mogę"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Andrzeja Struga 1

  kod: 26-600 Radom

  telefon: 608 800 808

  fax:

  e-mail: kontakt@chceimoge.pl, chceimoge@vp.p, www.chceimoge.pl

  KRS 0000371206

  Opis i zakres działalności:

  Celami Fundacji są:
  a. Wspieranie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie, zagrożonych patologizacją, wykluczeniem społecznym oraz mających utrudniony dostęp do szeroko pojętej nauki, kultury, sportu i profilaktyki, dążące do wyrównywania szans.
  b. Pomoc osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami zachowania, dysfunkcjami i ich rodzinom w integracji.
  c. Pomoc osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
  d. Przeciwdziałanie uprzedzeniom i aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz umożliwianie im uczestnictwa w społeczeństwie.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz osób zainteresowanych, ochrony zdrowia oraz integracji społecznej, w tym wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, oświatowym, wychowawczym, charytatywnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  b. Prowadzenie świetlic, klubów, kół zainteresowań i placówek wsparcia.
  c. Integrację podopiecznych Fundacji ze środowiskiem rówieśniczym i lokalnym.
  d. Pomoc finansową i rzeczową osobom potrzebującym.
  e. Organizowanie kolonii, wycieczek, obozów, imprez sportowych i kulturalnych.
  f. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów doskonalących, zajęć terapeutycznych i artystycznych.
  g. Promowanie wolontariatu w różnych środowiskach.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność Fundacji "Chcę i mogę", www.chceimoge.pl/co-robimy

  1. arteterapia - leczenie za pomocą sztuki
  2. muzykoterapia – leczenie za pomocą muzyki
  3. biblioterapia – terapia poprzez czytanie, oglądanie filmów
  4. chromoterapia - leczenie barwami, kolorami
  5. dramatoterapia – terapia przez spektakle teatralne i udział w nich
  6. ludoterapia – terapia porzez udział w grach i zabawach
  7. poezjoterapia – leczenie za pomocą poezji


  « powrót
 • Koalicja w mediach