• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomocy "Nowy Świat"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu
  2. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. ul. Kossutha 11

  kod: 40-866 Katowice

  telefon: 694 467 247

  fax:

  e-mail: nowyswiat@o2.pl, www.fundacjanowyswiat.pl

  KRS 0000227340

  Opis i zakres działalności:

  Celami działania Fundacji są:
  a. Podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
  b. Pomoc osobom indywidualnym i grupom społecznym dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną i umysłową
  c. Popularyzacja i rozwijanie zainteresowania społecznego problematyką wychowania i edukacji osób niepełnosprawnych.
  d. Rozwijanie różnych form kształcenia zawodowego, przystosowania do życia społecznego, zawodowego, rodzinnego osób wymagającej specjalnej troski.
  e. Pomoc osobom zagrożonym marginalizacją społeczną

  Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  a. Popularyzacja osiągnięć i dokonań osób niepełnosprawnych, poprzez organizację i dofinansowanie organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji, oraz różnego rodzaju imprez o charakterze propagującym dorobek w/w osób,
  b. Organizowanie i finansowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie integracji osób niepełnosprawnych,
  c. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowych i świetlic integracyjnych dla niepełnosprawnych,
  d. Organizowanie imprez, spotkań i konferencji wspomagających rozwój idei integracyjnej,
  e. Organizowanie zbiórek i kwest na rzecz osób niepełnosprawnych,
  f. Wspieranie działalności placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych w zakresie organizacji pomocy diagnostyczno –terapeutyczno – rewalidacyjno – rehabilitacyjno – profilaktycznej,
  g. Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocniczego dla osób niepełnosprawnych i instytucji ich wspierających,
  h. Organizacja szkoleń i dofinansowanie edukacji zawodowej personelu dydaktycznego i pomocniczego placówek oświatowych zajmujących się niepełnosprawnością,
  i. Wspieranie procesów usamodzielniania niepełnosprawnych podopiecznych placówek oświatowo – wychowawczych
  j. Współdziałanie z polskimi i zagranicznymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
  k. Organizacja i obsługa baz danych dotyczących inicjatyw dla osób niepełnosprawnych, w tym – baz danych w zakresie wolontariatu,
  l. Prowadzenie wszechstronnego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych,
  m. Fundowanie nagród i stypendiów dla szczególnie uzdolnionych osób niepełnosprawnych,
  n. Działalnością nieodpłatną Pożytku Publicznego Fundacji jest:
  o. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 91.33.Z)
  p. Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna ( PKD 85.14.D)
  q. Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym opieka wychowawcza nad dzieckiem ( PKD 85.32.)
  r. Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania ( PKD 85.32.C)
  s. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD 80.42 B)
  t.. Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 92.31.G)
  u. Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 85.14.F)
  1. Fundacja może przyjmować i przeznaczać na finansowanie swoich przedsięwzięć statutowych środki finansowe i darowizny rzeczowe przyznane jej przez ofiarodawców indywidualnych i osoby prawne.

  Informacje dodatkowe:

  Akcje działania Fundacji "Nowy Świat":

  1. Akcja zbiórka, www.nowa.fundacjanowyswiat.pl/?page_id=40
  2. Omega 3, www.fundacjanowyswiat.pl/nasze-akcje/omega-3
  3. Inicjatywy Kulturalne, www.fundacjanowyswiat.pl/nasze-akcje/program-inicjatywy-kulturalne
  4. Szanujemy lasy, www.fundacjanowyswiat.pl/nasze-akcje/szanujemy-lasy-zbieramy-makulature


  « powrót
 • Koalicja w mediach