• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Rozwiązać Autyzm

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Limanowskiego 11/79

  kod: 02-944 Warszawa

  telefon: 501 131 904

  fax:

  e-mail: info@rozwiazacautyzm.pl, www.rozwiazacautyzm.pl

  KRS 0000306014

  Opis i zakres działalności:

  Celami Fundacji są:
  1. Ochrona godności i integralności dziecka z autyzmem oraz przeciwdziałania każdej z form dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec dzieci z autyzmem,
  2. Krzewienie oświaty psychologicznej oraz edukacja w zakresie potrzeb emocjonalnych i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem,
  3. Tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem w ich najbliższym środowisku – domowym, w miejscu zamieszkania, przedszkolnym, szkolnym. Wyrównywanie szans dla dzieci z autyzmem oraz ich rodzin,
  4. Wspieranie działań zmierzających do zapewnienia równego dostępu do edukacji dla dzieci z autyzmem,
  5. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej,
  6. Propagowania wiedzy o autyzmie,
  7. Propagowania wiedzy o skutecznych metodach pracy z rodziną oraz dziećmi z autyzmem,
  8. Edukacji społeczeństwa, dzieci oraz rodziców dzieci z autyzmem,
  9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom dzieci z autyzmem i osobom z autyzmem umożliwiająca przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz wyrównywanie szans rodziców dzieci i dzieci z autyzmem jak i osób z autyzmem,
  10. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka z autyzmem.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Działania popularyzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie:
  a. potrzeb emocjonalnych oraz prawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży z autyzmem,
  b. wiedzy o autyzmie, psychologicznej i społecznej,
  c. umiejętności wychowawczych oraz rozpoznawania i korygowania zaburzeń rozwoju dzieci z autyzmem,
  d. kontroli emocji, technik relaksacyjnych, technik komunikacji interpersonalnej, doskonalenia myślenia etc.,
  2. Działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem,
  3. Inicjowanie i organizowanie terapii indywidualnej lub rodzinnej dla rodzin z dziećmi z autyzmem,
  4. Pomoc społeczną poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na terapię, rehabilitację i edukację osób z autyzmem oraz pomoc rodzinom dzieci z autyzmem,
  5. Edukacja społeczeństwa na temat najnowszych terapii dla dzieci i młodzieży z autyzmem,
  6. Działania popularyzatorskie i edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie autyzmu,
  7. Programy szkoleniowe dla rodzin dzieci z autyzmem, nauczycieli, terapeutów,
  8. Programy edukacyjne i informacyjne służące rozpowszechnianiu wiedzy na temat autyzmu, skutecznych metod pracy z dziećmi z autyzmem jak i ich rodzinami, poprzez promowanie rozwoju wiedzy,
  9. Programy badawcze związane z badaniem skutecznych form pomocy dzieciom z autyzmem i ich edukacji, badaniem kosztów i korzyści terapii dzieci z autyzmem i różnych form pomocy rodzinie, monitorowaniem ilości zachorowań na autyzm,
  10. Inicjowanie działań i pomoc w zakresie stworzenia ośrodków pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem,
  11. Tworzenie placówek edukacyjnych dla dzieci z autyzmem, kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej,
  12. Działalność wydawniczą, tłumacząc książki na temat terapii i pomocy rodzinie, programy edukacyjne, filmy, wydając książki, opracowania, materiały,
  13. Działania edukacyjne i informacyjne przez Internet,
  14. Finansowanie badań naukowych,
  15. Współpracę w zakresie opisanym powyżej z mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, organizacjami społecznymi, których zadania i cele są zbieżne z celami Fundacji.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność Fundacji Rozwiązać Autyzm, www.rozwiazacautyzm.pl/index.php/pl/dzialalnosc

  Założycielami Fundacji „Rozwiązać Autyzm” są matki dzieci z autyzmem: Katarzyna Śledziewska i Maria Dąbrowska-Jędral. Doświadczając na co dzień trudów życia z dzieckiem dotkniętym autyzmem, przechodząc przez codzienne problemy uświadomiły sobie jak ważnym jest ugruntowanie i wzmocnienie relacji pomiędzy członkami Rodziny oraz jak niezwykłą rolę mogą odgrywać rodzice w prowadzeniu swoich dzieci.

  Dlatego postanowiły podjąć działania na rzecz wprowadzania do Polski nowych metod pracy z dziećmi z autyzmem, w którym główna rolę w terapii dziecka odgrywają rodzice. Metody, które chcą propagować w Polsce są doceniane przez ośrodki naukowe w Stanach Zjednoczonych zajmujące się badaniami i terapia dzieci z autyzmem. Metody te poparte rozwojem teorii i empirii. Udokumentowane publikacjami naukowymi w naukowych pismach, wydawanymi książkami.


  « powrót
 • Koalicja w mediach