• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Chorych na SM w Stargardzie Szczecińskim

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu
  2. Osoby ze stwardnieniem rozsianym

  Kontakt:

  ul. Szczecińska 17

  kod: 73-110 Stargard Szczeciński

  telefon: 500 417 960

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie@sm.stargard.pl, www.sm.stargard.pl

  KRS 0000103615

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, skupiającą osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM), osoby z chorobami narządów ruchu oraz osoby poszkodowane w wypadkach, w których doznały urazów narządów ruchu, ich rodziny i przyjaciół oraz osoby chcące w jakikolwiek sposób dopomóc chorym na SM i innym niepełnosprawnym.

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Zrzeszanie osób chorych na SM z terenu powiatu stargardzkiego w celu poprawy ich warunków życiowych, zwiększanie udziału w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i sportowym miasta i regionu.
  2. Wzajemna wymiana doświadczeń osób chorych i ich bliskich w walce z choroba i jej przezwyciężaniem.
  3. Pobudzanie aktywności osób chorych w zakresie uczestnictwa w szeroko pojętym życiu społecznym.
  4. Poszerzenie wiedzy społeczeństwa o samej chorobie, jak i potrzebach i problemach osób dotkniętych SM i niepełnosprawnością.
  5. Występowanie do władz i urzędów z wnioskami o likwidację istniejących barier architektonicznych i komunikacyjnych, umożliwiających osobom chorym normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
  6. Pomoc osobom chorym i ich bliskim w rehabilitacji, uzyskiwaniu skierowań
  do sanatoriów itp.
  7. Pomoc osobom chorym w aktywizacji społecznej, zawodowej, twórczej
  i intelektualnej, dzięki czemu możliwa będzie ich samorealizacja.
  8. Uświadomienie pełnosprawnej części społeczeństwa konieczność partnerskiego traktowania osób chorych na SM i niepełnosprawnych.

  Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez:
  1. Współdziałanie z władzami samorządowymi oraz organizacjami i instytucjami zajmującymi się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych.
  2. Organizowanie spotkań z lekarzami i prawnikami
  3. Pomoc członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów związanych
  z rehabilitacja, leczeniem i życiem codziennym.
  4. Organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia w celu przeciwdziałania apatii, poczuciu osamotnienia i braku własnej wartości, spowodowanych chorobą.
  5. Organizowanie różnych form wspólnego spędzania czasu poza miejscem zamieszkania i pomoc i popieranie różnego rodzaju form aktywności twórczej.
  6. Wyszukiwanie i wskazywanie przedstawicielom władz i instytucji istniejących barier architektonicznych i komunikacyjnych, utrudniających osobom chorym na SM oraz innym niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie, a także występowanie
  o likwidowanie tych barier.
  7. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej w środowisku osób zdrowych na temat choroby i jej przebiegu, w celu większej integracji obu środowisk.
  8. Gdy zajdzie potrzeba organizowania zbiórek pieniędzy potrzebnych na zakup leków czy rehabilitację osób, które w wyniku choroby znalazły się w ciężkiej sytuacji materialnej i nie stać ich na pokrycie tych kosztów z własnych środków.
  9. Organizowanie poradnictwa dla chorych na SM i ich bliskich, a także osób
  z podejrzeniem choroby, zmierzającego do pomocy w rozwiązaniu czy ulżeniu problemom, jakie niesie ze sobą choroba.
  10. Organizowanie dla członków Stowarzyszenia i ich bliskich imprez kulturalnych
  i rekreacyjnych oraz pomoc w uzyskaniu skierowań na wczasy, obozy i kolonie.
  11. Podejmowanie działań interwencyjnych w sprawach osób chorych na SM.
  12. Ułatwianie osobom chorym na SM podejmowanie pracy, także na własny rachunek, podnoszenie kwalifikacji czy przekwalifikowania, a także podejmowania aktywności społecznej w samorządzie lokalnym.
  13. Pomoc członkom Stowarzyszenia w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego.
  W przypadku, gdy Stowarzyszenie będzie posiadało tego typu sprzęt (np. pochodzący
  z darowizny) przydzielanie go potrzebującym członkom Stowarzyszenia. Zasady przydziału takiego sprzętu określa Zarząd Stowarzyszenia stosowną uchwałą.
  14. Prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wydawniczej, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach