• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Pszenna 13

  kod: 65-385 Zielona Góra

  telefon: 68 478 25 59

  fax:

  e-mail: zespoldowna@op.pl, www.zespoldowna.pl

  KRS 0000030104

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, a w szczególności z Zespołem Downa, osobom zagrożonym marginalizację społeczna oraz ich rodzinom lub prawnym opiekunom.

  Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
  1. Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej, leczniczej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem Downa.
  2. Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej, materialnej itp. dla osób z Zespołem Downa i ich rodzin.
  3. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.
  4. Inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej osób z Zespołem Downa.
  5. Prowadzenie szkolenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych.
  6. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych; przeznaczając cały dochód na działalność, o której mowa w Rozdziale II § 9.
  7. Tworzenie i prowadzenie placówek dziennych o wielospecjalistycznych kompleksowych programach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rozwijających dla dzieci i młodzieży.
  8. Tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalnie niezależne, samodzielne, aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób dorosłych, zwłaszcza przygotowanie do pracy, zatrudnienie, mieszkalnictwo chronione, życie kulturalne i rekreacja.

  Informacje dodatkowe:

  Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, a w szczególności z Zespołem Downa oraz ich rodzicom.

  1. Organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci
  a. Rehabilitacja ruchowa dzieci metodą Vojty i Bobathów i Weroniki Sherborne.
  b. Gimnastyka korekcyjna, masaż i zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej.
  c. Zajęcia na basenie.
  d. Hipoterapia.
  e. Muzykoterapia.
  f. Arterapia.

  2. Realizacja programu zdrowotnego
  W programie są wykorzystane wzorce hiszpańskiego systemu zdrowotnego, dostosowane do rodzimych warunków. Program kładzie duży nacisk na pierwsze miesiące życia dziecka, by zapewnić mu właściwą opiekę specjalistyczną oraz zmniejszyć stres związany z urodzeniem się dziecka chorego, wynikający m. in. z braku informacji na temat możliwości jego rozwoju, leczenia i rehabilitacji. Proponuje się wszechstronną opiekę medyczno-psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną.

  3. Klub terapeutyczny dla dzieci i rodziców
  Klub wzorowany na tzw. „Zielonych Domach” -; miejscach, gdzie przychodzą rodzice z dziećmi, by wspomóc ich wzajemne zrozumienie i współbrzmienie uczuciowe, a także zrozumieć istotne potrzeby psychologiczne dzieci, ich rodziców, a przede wszystkim odkryć ich zasoby samonaprawcze.

  4. Organizacja letniego turnusu rehabilitacyjnego
  Corocznie jest organizowany wspólny wyjazd rodzin w celach rehabilitacyjno -; zdrowotnych, przy zorganizowanej opiece medycznej dla dzieci, a także bazy pedagogiczno -; psychologicznej dla całych rodzin.

  5. Zajęcia grupowe dla rodziców
  a. Organizowanie wykładów, warsztatów, spotkań ze specjalistami, którzy przedstawiają rodzicom takie formy pracy z dzieckiem, które zapewnią mu możliwie najlepszy rozwój umysłowy, emocjonalny, fizyczny i społeczny.
  b. Spotkania rodziców – wymiana doświadczeń, które mogą być pomocne w nowym sposobie spostrzegania i rozwiązywania rodzinnych problemów.
  c. Warsztaty psychologiczne i grupy wsparcia dla rodziców.
  d. Poradnictwo prawne.

  6. Grupa wczesnego wsparcia
  a. Kontakty ze szpitalem ( oddziałami patologii ciąży i położniczym ), mające na celu poprawę sposobu informowania kobiety o możliwości urodzenia czy fakcie przyjścia na świat dziecka niepełnosprawnego,
  b. Zminimalizowanie stresu poporodowego -; towarzyszenie kobiecie w pierwszych dniach po porodzie, wsparcie dla rodziny, rzetelna, właściwie przekazywana informacja o możliwościach pomocy dziecku i jego rodzinie.
  c. Telefon zaufania dla rodzin dzieci z trudnościami rozwojowymi i emocjonalnymi.
  d. Współpraca z punktem wczesnej interwencji, opracowanie broszury informacyjnej dla rodziców.

  7. Wychowanie i nauczanie integracyjne w przedszkolach i szkołach
  Współpraca z placówkami oświatowymi, Ośrodkiem Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zielonej Górze, a także z Uniwersytetem Zielonogórskim.

  8. Działalność kulturalna
  a. Organizacja imprez okolicznościowych ( majówki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Pieczenie Ziemniaka, Mikołajki, Bal karnawałowy).
  b. Integracja społeczna dzieci poprzez uczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym regionu.
  c. Zgromadzenie biblioteki specjalistycznej, dostępnej dla rodziców. Fachowa literatura oraz wielostronny program zdrowotny pozwoli stworzyć Bank Informacji niezbędny rodzicom, szczególnie w pierwszym okresie po urodzeniu się dziecka, jak również na kolejnych etapach jego rozwoju.
  d. Organizacja koncertów, spektakli teatralnych itp.

  9. Świetlica integracyjno-terapeutyczna
  Cele:
  a. integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
  b. uświadomienie istnienia różnych form niepełnosprawności,
  c. kształcenie i rozwijanie postawy pomocy osobom niepełnosprawnym,
  d. zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, samoakceptacji, kontaktów społecznych,
  e. rozwijanie umiejętności twórczego i prozdrowotnego spędzania czasu wolnego,
  f. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci poprzez różne formy zabawy,
  g. rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
  h. podnoszenie poziomu samoakceptacji,
  i. zaspokojenie potrzeby aktywności dzieci,
  j. dobre samopoczucie i zadowolenie dzieci,
  k. tworzenie miłej i życzliwej atmosfery.

  Do świetlicy uczęszczają dzieci z zespołem Downa i dziecięcym porażeniem mózgowym oraz ich zdrowe rodzeństwo a także dzieci z osiedla, które pochodzą najczęściej z rodzin niepełnych o niskim statusie materialnym.

  W świetlicy regularnie prowadzone są zajęcia muzyczno-ruchowe, taniec z elementami choreoterapii, zajęcia plastyczne, a od grudnia również zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

  Świetlica utrzymuje systematyczny kontakt z Medycznym Studium Zawodowym i Uniwersytetem Zielonogórskim, dlatego też cieszy się stała obecnością studentów-wolontariuszy.

  Świetlica organizuje i bierze udział w licznych imprezach okolicznościowych na terenie Zielonej Góry i jej okolic.

  W okresach wolnych od nauki szkolnej w świetlicy organizowane są różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży (także nie zrzeszonych w Stowarzyszeniu).


  « powrót
 • Koalicja w mediach