• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo "NADZIEJA"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu
  2. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Freislera 10

  kod: 33-300 Nowy Sącz

  telefon: 18 442-70-31

  fax:

  e-mail: nadziejans@poczta.onet.pl, www.nadzieja.sacz.pl

  KRS 0000016044

  Opis i zakres działalności:

  Celem stowarzyszenia jest:
  1. Zapewnienie osobom, szczególnie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo i umysłowo, jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju.
  2. Kształtowanie w świadomości społecznej właściwego stosunku do osób upośledzonych ruchowo lub umysłowo, zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej.
  3. Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli wokół rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci niepełnosprawnych, oraz pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na ich rzecz.

  Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie:
  1. Prowadzi w społeczeństwie akcję informacyjno-propagandową za pośrednictwem środków masowego przekazu, własnych wydawnictw, odczytów, spotkań, przyznawania honorowych wyróżnień za wybitne osiągnięcia w pracy lub ofiarność na rzecz dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo dla osób lub organizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
  2. Współdziała z organami administracji państwowej i samorządowej oraz jednostkami gospodarczymi i naukowymi w zakresie ochrony prawnej, medycznej i nauczania, jak również sprawowania nadzoru i kontroli społecznej nad przestrzeganiem przepisów w tej dziedzinie.
  3. Inicjuje prace legislacyjne dostosowując istniejące przepisy prawne do aktualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
  4. Tworzy ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze, świetlice i inne placówki realizujące zadania statutowe i zarządza nimi.
  5. Z inicjatywy członków powołuje koła zainteresowań, sekcje tematyczne itp., których działalność zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.
  6. Zbiera środki finansowe potrzebne dla realizacji celów Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach