• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Udaru Mózgu

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Milionowa 14

  kod: 93-113 Łódź

  telefon: 605 647 600

  fax:

  e-mail: info@fum.info.pl, www.fum.info.pl

  KRS 0000331601

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu udaru mózgu oraz innych chorób neurologicznych oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  a. Propagowanie rzetelnej wiedzy na temat udaru mózgu, ryzyka jego wystąpienia, czynników sprzyjających jego wystąpieniu.
  Propagowanie zachowań prozdrowotnych przeciwdziałających wystąpieniu udarowi mózgu. Rozpowszechnianie rezultatów badań nauk owych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z udarem mózgu;
  b. Szeroko rozumiana działalność pomocowa skierowana do osób dotkniętych udarem mózgu oraz ich rodzin. Niesienie pomocy materialnej i prawnej, przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnieniu i bezradności wśród osób chorych, szczególnie osób najciężej poszkodowanych;
  c. Prowadzenie działalności informacyjnej poprzez prowadzenie portalu internetowego oraz telefonicznej infolinii. Tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych oraz ich opiekunów, w szczególności poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki itp.), Internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania;
  d. Pomoc w doborze i otrzymaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń ułatwiających opiekę nad chorym. Dofinansowanie kompleksowej opieki pielęgniarsko – rehabilitacyjnej oraz terapii logopedycznej prowadzonej przez wykwalifikowany personel medyczny. Organizacja szkoleń pielęgniarsko - rehabilitacyjnych dla rodzin i opiekunów osób po udarze mózgu. Organizowanie zajęć z psychoterapii, terapii ruchowej oraz szkoleń dla rodzin i opiekunów chorych osób. Finansowanie usług związanych z poprawą ich kondycji fizycznej i psychicznej.
  e. Aktywizację społeczną, zawodową oraz sportową . Organizowanie turnusów rehabilitacyjno-rekreacyjnych dla chorych oraz ich rodzin. Poradnictwo zawodowe. Pomoc w znalezieniu pracy. Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności zawodowej.
  f. Dotowanie działań regionalnych i lokalnych na rzecz zreformowania systemu opieki nad osobami po udarze mózgu, aby mogli jak najdłużej pozostawać pod odpowiednią opieką we własnych mieszkaniach.
  g. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz osób z udarem mózgu lub innymi chorobami neurologicznymi.
  h. Finansowanie badań naukowych dotyczących podnoszenia efektywności leczenia oraz rehabilitacji osób z udarem mózgu. Pomoc finansowa w specjalistycznym kształceniu personelu medycznego pracującego z osobami po udarze mózgu. Dofinansowanie udziału w szkoleniach , kursach oraz konferencjach organizowanych w kraju oraz zagranicą.
  i. Organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, pielgrzymek, spotkań, zjazdów, prelekcji, wystaw związanych z celami Fundacji.
  j. Zbieranie środków finansowych na budowę lub zakup ośrodka rehabilitacyjno - wypoczynkowego realizującego cele fundacji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach