• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu
  2. Osoby upośledzone umysłowo
  3. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Grunwaldzka 10a

  kod: 41-106 Siemianowice Śląskie

  telefon: 32 220-76-42

  fax:

  e-mail: usmiech@siemianowice.net, www.usmiech.siemianowice.net

  KRS 0000007863

  Opis i zakres działalności:

  Celem działania Stowarzyszenia jest realizacja działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujących w szczególności tworzenie warunków rozwoju, rehabilitacji i opieki nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo lub ruchowo, które wymagają specjalnych form opieki i troski.

  Stowarzyszenie w szczególności:
  a.) Umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, w szczególności poprzez przyczynienie się do tworzenia warunków dla godnego życia osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie działań zmierzających do poprawy tych warunków,
  b. Inicjuje i świadczy pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodziców lub opiekunów w zakresie informacyjnym, dydaktycznym i rehabilitacyjnym,
  c. Chroni i reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych,
  d. Wymienia doświadczenia i nawiązuje współpracę z organami administracji państwowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

  Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
  1. Występowanie z inicjatywą w sprawie organizowania placówek wypoczynkowo - rehabilitacyjnych, opiekuńczych, warsztatów terapii zajęciowej i ośrodków pobytu dziennego, ośrodków pracy chronionej oraz tworzenie warunków do jak najszerszego korzystania z nich.
  2. Współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, fundacjami oraz innymi organizacjami o podobnych celach statutowych.
  3. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
  4. Organizowanie zajęć specjalistycznych, zabaw, wycieczek, imprez integracyjnych, kulturalno - oświatowych i innych form zajęć rekreacyjno - sportowych oraz rehabilitacyjnych.
  5. Informowanie osób niepełnosprawnych, ich opiekunów prawnych oraz przedstawicieli ustawowych o uprawnieniach przysługującym osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom w zakresie obowiązującego prawa, a także pomoc w egzekwowaniu tych uprawnień.
  6. Występowanie z inicjatywą ustawodawczą do władz samorządowych, administracji publicznej, sejmu i innych instytucji w sprawie ustanawiania praw i uprawnień dla osób niepełnosprawnych, ich prawnych opiekunów jak również współdziałanie z innymi organizacjami o podobnym charakterze.
  7. Współdziałanie z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, warsztatami terapii zajęciowej i organizacjami o podobnym charakterze w celu wymiany doświadczeń, informacji, zadzierzgnięcia więzów współpracy i przyjaźni, a także wymiany pobytowej.
  8. Współdziałanie i organizowanie zajęć integracyjnych w celu pobudzenia i umocnienia więzi między różnymi grupami wiekowymi osób niepełnosprawnych.
  9. Współdziałanie Stowarzyszenia z ośrodkami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej w celu dalszej kontynuacji pracy z młodzieżą niepełnosprawną, a w późniejszym okresie również z ośrodkami pracy chronionej.
  10. Gromadzenie funduszy finansowych na potrzeby Stowarzyszenia w celu prowadzenia działalności statutowej w zakresie merytorycznym oraz w celu rozwoju tej działalności:
  a. Podejmowanie działań w środowisku lokalnym w celu integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
  b. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych oraz dóbr materialnych na cele statutowe,
  c. Prowadzenie działalności informacyjnej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach