• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niesłyszące i niedosłyszące

  Kontakt:

  ul. Krępicka 27/2

  kod: 54-018 Wrocław

  telefon: 505 459 549

  fax:

  e-mail: sonorus@sonorus.wroclaw.pl, www.sonorus.wroclaw.pl

  KRS 0000101306

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:

  1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, tj. działania na rzecz rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży, których członkowie rodzin SA dotknięci wadami słuchu, w szczególności na rzecz dzieci słyszących i niesłyszących rodziców poprzez:
  a. organizację szkoleń dla rodziców z zakresu problematyki rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadami słuchu.
  b. organizację banku sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu.
  c. organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu.

  2. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w szczególności przez:
  a. aktywizację zawodową młodzieży z wadą słuchu poprzez różne formy zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
  b. udzieleniu im pomocy w podniesieniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

  3. ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna w zakresie problematyki słuchu i innych niepełnosprawności.

  4. udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz dzieci i młodzieży z wadami słuchu i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodzin i tworzenia w tym celu zakładów opieki zdrowotnej.

  5. propagowanie i organizowanie różnych form rekreacji ruchowej, turystyki, sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez:
  a. organizacja turnusów rehabilitacyjnych.
  b. prowadzenie działalności medycznej.

  6. działalność wspierającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez:
  a. współpracę z instytucjami, które prowadzą działalność na rzecz dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz
  b. doprażanie placówek opiekuńczych, ośrodków specjalistycznych, szkól i przedszkoli oraz innych instytucji prowadzących działalność na rzecz dzieci i młodzieży z wadami słuchu w specjalistyczny sprzęt.

  7. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami poprzez współpracę innymi stowarzyszeniami, fundacjami I organizacjami charytatywnymi z kraju i zagranicy.

  8. promocja i organizowanie wolontariatu poprzez stworzenie możliwości zainteresowanym osobom do czynnego zaangażowania się w działalność na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu lub innymi niepełnosprawnościami.

  9. prowadzanie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii wspólnie dla osób w pełni sprawnych i słyszących oraz dla osób z wadami słuchu lub innymi niepełnosprawnościami.
  10. uwrażliwienie ludzi na potrzeby drugiego człowieka, w szczególności z wadą słuchu lub inna niepełnosprawnością.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele także poprzez:
  1. organizowanie warsztatów i szkoleń oraz konferencji dotyczących i służących osobom z wadami słuchu lub innymi peniełnosprawnościami, w tym ich rehabilitacji.
  2. działalność wydawniczą – wydawanie książek czasopism, prezentacji multimedialnych, broszur, folderów, pocztówek pogłębiających świadomość i znajomość problematyki wad słuchu i innych niepełnosprawności.
  3. prowadzenie portalu internetowego.
  4. prowadzenie kampanii promocyjnych i społecznych.
  5. organizowanie imprez kulturalnych, konkursów pogłębiających świadomość potrzeb osób niepełnosprawnych.
  6. przygotowanie merytoryczne i rozwój zawodowy kadry.
  7. fundrarising, czyli proces dobywania funduszy poprzez zwracanie się z prośbami o wsparcie do osób indywidualnych, przedsiębiorców, fundacji, instytucji rządowych i samorządowych oraz innych podmiotów.
  8. współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej.

  Informacje dodatkowe:

  Adres kontaktowy:
  Ośrodek PZG
  ul. Braniborska 2/10
  53-680 Wrocław
  Dolnośląskie


  « powrót
 • Koalicja w mediach