• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Brzozowa 75

  kod: 05-080 Izabelin, Laski

  telefon: 22 75 23 000, 22 75 23 221

  fax: 22 75 23 009

  e-mail: tono@laski.edu.pl, www.laski.edu.pl

  KRS 0000054086

  Opis i zakres działalności:

  Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi ma na celu otaczanie niewidomych i ociemniałych wszechstronną opieką w zaspokajaniu ich potrzeb edukacyjno-wychowawczych, rehabilitacyjnych, socjalnych i religijnych.

  1. Dla osiągnięcia celów Towarzystwo urządza i prowadzi:
  a. domy małego dziecka, internaty, przedszkola, szkoły na wszystkich poziomach kształcenia, również szkoły wyższe,
  b. kursy rehabilitacji podstawowej i zawodowej, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, turnusy wypoczynkowe itp.,
  c. biblioteki, wypożyczalnie książek i czytelnie,
  d. wydawnictwa książek i czasopism dla niewidomych oraz o problematyce tyflologicznej,
  e. zakłady opieki zdrowotnej dla niewidomych i osób działających w ramach Towarzystwa,
  f. domy pomocy społecznej i domy dla chroników,
  g. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
  h. działalność naukową i badawczą z zakresu tyflologii, tyflopedagogiki, statystyki dotyczącej procesów utraty wzroku i integracji ze środowiskiem ludzi widzących,
  i. imprezy kulturalne i rozrywkowe zarówno dla niewidomych, jak i z udziałem niewidomych,
  j. rehabilitację zawodową, biura poradnictwa zawodowego, pomoc w zatrudnieniu i adaptacji w nowym środowisku,
  k. wytwarzanie pomocy edukacyjnych,
  l. gospodarstwa rolne zarówno dla celów edukacyjnych niewidomych, jak i zaopatrywania Towarzystwa w artykuły żywnościowe,
  m. działalność gospodarczą, z której dochody są przeznaczone na sfinansowanie działalności określonej w lit. od a) do l).

  2. Przez otaczanie niewidomych i ociemniałych wszechstronna opieką socjalną, rozumie się ponadto:
  a. udzielanie zapomóg, pożyczek nie oprocentowanych lub nisko oprocentowanych,
  b. udzielanie pomocy w uzyskaniu lub wykupie lokali mieszkalnych,
  c. zagospodarowanie na cele określone w ust. 1 i ust. 2, nawiązek zasądzanych na rzecz Towarzystwa, na podstawie art. 47 Kodeksu karnego.
  3. Zadania określone w ust. 1. lit. a), c), d), e), g), h), i), j) i l) stanowią działalność nieodpłatną.
  4. Zadania określone w ust. 1. lit. b), f) i k) stanowią działalność odpłatną.
  5. Przy realizacji zadań określonych w ust. l, Towarzystwo współpracuje ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.
  6. Przy realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych na rzecz niewidomych, Towarzystwo kieruje się zasadami moralności chrześcijańskiej. Nie ogranicza to jednak uprawnień niewidomych o innym światopoglądzie do korzystania z usług w ramach placówek Towarzystwa.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach