• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polskie Stowarzyszenie Pomocowe „POMOST”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Piotrkowska 4/6

  kod: 95-070 Aleksandrów Łódzki

  telefon: 42 276 40 21

  fax:

  e-mail: pomost46@wp.pl, www.pomost-al.eu

  KRS 0000221608

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia Pomocowe „POMOST”:

  1. Udzielenie pomocy, opieki i wsparcia osobom z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ich rodzinom.
  2. Organizowanie pracy edukacyjnej, kulturalnej, terapeutycznej, zawodowej i społecznej w środowisku osób z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzinom.
  3. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych.
  4. Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego.
  5. Prowadzenie zawodowej rehabilitacji
  6. Ochrona praw i interesów podopiecznych oraz udzielanie im pomocy w sprawach socjalnobytowych.
  7. Prowadzenia działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej, m.in. w zakresie problematyki uzależnień od alkoholu i narkotyków, zapobieganiu patologii w rodzinie.
  8. Propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony zdrowia psychicznego, tolerancji i przełamywania barier wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.
  9. Prowadzenie działań w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu i defaworyzacji.
  10. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na pomoc i wsparcie w stosunku do osób z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych.
  11. Pobudzenie społecznej aktywności środowisk lokalnych na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem.
  12. Planowanie i prowadzenie pracy socjalnej w oparciu o wielopłaszczyznową diagnozę środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem.
  13. Wszelkie inne formy służące realizacji zadań pomocowych

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach