• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Krasnostawskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Szkolna 9

  kod: 22-300 Krasnystaw

  telefon: 82 576 23 59

  fax:

  e-mail: ksnron@interia.pl, www.ksnron.org

  KRS 0000050153

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, a także pomoc ich rodzinom. Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, działa w dziedzinie edukacji, oświaty i wychowania oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Tworzy, promuje i chroni miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Stowarzyszenie zajmuje się promocją i organizacją wolontariatu.

  Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. inicjowanie i rozwijanie specjalistycznej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
  2. organizowanie i ułatwianie bezpośrednich kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi środowiskami osób niepełnosprawnych oraz integrację tych środowisk z całym społeczeństwem,
  3. organizowanie i prowadzenie własnych placówek rehabilitacyjnych, edukacyjnych oraz współdziałanie z tego rodzaju placówkami w kraju i za granicą,
  4. współpracę ze środowiskami naukowymi, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,
  5. upowszechnianie wiedzy teoretycznej w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych celem jej praktycznego wykorzystania,
  6. współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami społecznymi Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,
  7. propagowanie w społeczeństwie problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów,
  8. organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w tym turnusów integracyjnych i specjalistycznych,
  9. organizowanie kolonii, obozów, wycieczek, różnych form wypoczynku i rekreacji dla osób niepełnosprawnych,
  10. organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych: zawodów, szkoleń i obozów,
  11. wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych poprzez organizację czasu wolnego,
  12. oddziaływanie na rodziny patologiczne w zakresie wychodzenia z trudnej sytuacji życiowo-finansowej,
  13. podejmowanie działań zmierzających do tworzenia sprzyjających warunków dla rodzin, w szczególności wiejskich, w wypełnianiu ich funkcji socjalnych, opiekuńczych i wychowawczych,
  14. podejmowanie działań w celu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w szczególności w środowiskach osób niepełnosprawnych, realizacja programów w zakresie zwalczania alkoholizmu, organizowanie szkoleń i konferencji z dziedziny profilaktyki i leczenia alkoholizmu,
  15. prowadzenie różnych form aktywności dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholizmu: organizowanie czasu wolnego oraz kolonii i innych form wypoczynku, prowadzenie terapii dzieci i młodzieży,
  16. organizowanie i wspieranie form i metod kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z naciskiem na integrację społeczną,
  17. podejmowanie działań na rzecz integracji pomiędzy społeczeństwami różnych państw poprzez wymianę doświadczeń i współpracę w różnych dziedzinach życia społecznego,
  18. organizowanie wolontariatu w instytucjach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
  19. organizowanie i prowadzenie zespołów artystycznych dla osób niepełnosprawnych,
  20. organizacja festiwali, plenerów, warsztatów, wystaw i innych imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
  21. prowadzenie działalności wydawniczej , informacyjnej i propagandowej służącej celom stowarzyszenia,
  22. prowadzenie działalności poligraficznej,
  23. prowadzenie doradztwa pracy, pośrednictwa w zatrudnieniu oraz szeroko pojętej informacji o miejscach pracy, tworzenie tych miejsc i wspieranie instytucji powołanych do tego celu,
  24. organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów dla osób niepełnosprawnych jak i ich przyszłych pracodawców,
  25. gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia,
  26. inicjowanie i występowanie z wnioskami do wszelkiej władzy, urzędów administracji rządowej i samorządowej, służby zdrowia, funduszy, organizacji o takie rozwiązania, które zapewnią normalne i specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych ,
  27. inicjowanie i występowanie z wnioskami do władzy wszystkich szczebli o uregulowania prawne w formie uchwał i przepisów, w zakresie niezbędnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  28. zapewnienie doradztwa i opieki prawnej ,
  29. prowadzenie nowatorskich i eksperymentalnych form i metod szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej,
  30. prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  31. ewentualny dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia musi służyć realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach