• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Trzebnickie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Stawowa 1

  kod: 55-100 Trzebnica

  telefon: 71 312 15 00, 606 823 751

  fax:

  e-mail: tsusmiechdziecka@poczta.fm, www.tsudz.prv.pl

  KRS 0000132946

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
  2. Ochrony i promocji zdrowia.
  3. Pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  4. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych.
  5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
  6. Wspierania i pomocy Społecznemu Przedszkolu Integracyjnemu.
  7. Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych.
  8. Poznawanie historii i tradycji własnego regiony.
  9. Działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjno-rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych.
  10. Pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy dydaktyczno naukowych i sprzętu.
  11. Stworzenie warunków rozwoju dla psychoruchowego dziecka.
  12. Uczestniczenia w życiu kulturalno społecznym miasta.
  13. Inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami.
  14. Promocji i organizacji wolontariatu.

  Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:
  1. Tworzenie i rozwój jednostek wychowawczo-światowych rewalidacyjno-terapeutycznych.
  2. dbałość o prawidłowe prosperowanie tych jednostek.
  3. organizowanie pogadanek, prelekcji i różnych form wzajemnego wspierania.
  4. organizowanie seminariów dla rodziców.
  5. zapewnie doboru odpowiedniego sprzętu dydaktyczno-rehabilitacyjnego.
  6. promowanie właściwych postaw rodzicielsko wychowawczych.
  7. nawiązywanie i utrzymywanie współpracy pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
  8. promowanie działalności gospodarczej
  9. pomoc na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych.
  10. pozyskiwanie środków finansowych służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  11. współudział w opracowaniu i przyjmowaniu długotrwałych strategii działań z zakresu pożytku publicznego.
  12. organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków w dziedzinach i kierunkach przydatnych do realizacji celów statutowych.
  13. współpraca z organami administracji publicznej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach