• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Od Nowa"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Zamkowa 1

  kod: 87-300 Brodnica

  telefon: 790-560-526

  fax:

  e-mail: odnowa11@o2.pl, www.odnowabrodnica.republika.pl

  KRS 0000167127

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Od Nowa" z siedzibą w Brodnicy ul. Kościelna 11 jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań służących ochronie zdrowia społeczeństwa, wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku dla osób chorych i słabych, szerzeniu edukacji zdrowotnej i upowszechnianiu nowych metod leczenia, wspieraniu organizacyjnemu i rzeczowemu wszelkich wysiłków na poprawę jakości życia w chorobie.

  Stowarzyszenie w szczególności realizuje cele:
  a. przyczynia się do rozpowszechniania i wymiany dokładnych oraz aktualnych informacji na temat poprawy zdrowia osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji zdrowotnej i bytowej,
  b. edukacja zdrowotna w zakresie ogólnej profilaktyki w celu wczesnego wykrywania chorób,
  c. zapewnienie wysokiej jakości opieki wspomagającej w trakcie leczenia i wokresie późniejszym oraz wpływanie na poprawę jakości leczenia
  d. współpraca z personelem medycznym w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji i organizowanie pomocy w tym zakresie
  e. dostrzeganie właściwych działań prozdrowotnych i popieranie ich rozwoju,
  f. współpraca w celu poprawy jakości aparatury diagnostycznej i klinicznej,
  g. zapewnienie wszystkim członkom Stowarzyszenia możliwości zrozumienia proponowanych kierunków leczenia poprzez prelekcje prowadzone przez specjalistów w zakresie np.: psychologii, ginekologii, onkologii, dietetyki,rehabilitacji itp.
  h. przyczynianie się do rozwoju badań nad chorobami powodującymi zagrożenie zdrowia np. ankiety przeprowadzane w celu określenia grup ryzyka itp.
  i. koordynacja pracy merytorycznej członków grup tematycznych zgodnie ze schorzeniami,
  j. tworzenie miejsc dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych w celu rehabilitacji społecznej, zawodowej i ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem odnowy biologicznej poprzez zabiegi fizykalne, wodne itp. oraz pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego
  k. opracowywanie harmonogramu imprez organizowanych przez członków Stowarzyszenia,
  l. gromadzenie i wymiana informacji o najnowocześniejszych metodach wykrywania i zwalczania chorób cywilizacyjnych,
  ł. prowadzenie działalności szkoleniowej oraz kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
  m. występowanie do organów władzy i administracji z postulatami wprowadzenia rozwiązań zapewniających poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego,
  n. współpraca z mediami,
  o. reprezentacja na forum organizacji krajowych i międzynarodowych, do których Stowarzyszenie przystąpi bądź z którymi podejmie współpracę,
  p. współpraca z firmami farmaceutycznymi i produkującymi sprzęt dla osób niepełnosprawnych,
  r. promocja zdrowia w zakresie polepszenia warunków adaptacji społecznej poprzez uczestnictwo w:
  - turnusach rehabilitacyjnych,
  - zajęciach rekreacyjnych na łonie natury połączonych z edukacją ekologiczną,
  - szeroko rozumianej animacji kulturalnej,
  - zajęć muzykoterapii, relaksu, choreoterapii, itp. .
  - kursach poprawy zewnętrznego wizerunku (kosmetyczka, fryzjerka, itp. oraz kursach prawidłowego żywienia)
  s. propagowanie sportu i turystyki wśród osób starszych i niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach