• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Bezpieczeństwo dla Pacjentów

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Oszczepowa 57

  kod: 94-123 Łódź

  telefon: 604-51-84-74, 42 640-40-14

  fax: 42 640-40-14

  e-mail: jolabilinska@hotmail.com, www.patientsafety.org.pl

  KRS 0000268147

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Fundacji Bezpieczeństwo dla Pacjentów:

  1. Celem Fundacji jest dbałość o bezpieczeństwo pacjentów w systemie opieki zdrowotnej, a zawłaszcza prowadzenie działalności społecznej w zakresie rozpoznawania problemów i komunikowanie rozwiązań poprawiających poziom zdrowia ludzi.
  2. Sfera zadań Fundacji obejmuje ochronę i promocję zdrowia, działalność charytatywną, działanie na rzecz niepełnosprawnych, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji i organizacji wolontariatu

  1. Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc oraz wspierając (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) inne organizacje poprzez:
  a. promowanie bezpieczeństwa pacjenta jako fundamentalnej zasady systemu ochrony zdrowia,
  b. nieodpłatną działalność informacyjną i oświatową na rzecz chorych i ich rodzin oraz innych osób zainteresowanych, ułatwianie dostępu do istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa opieki zdrowotnej, wyrażonych w formie i języku dla nich zrozumiałym,
  c. finansowanie, opracowywanie i rozpowszechnianie literatury specjalistycznej dotyczącej promocji zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia, rehabilitacji, opracowywania listy błędów medycznych i innych aspektów opieki zdrowotnej,
  d. wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową oraz ochrony zdrowia związaną z bezpieczeństwem chorych,
  e. ustanawianie i finansowanie stypendiów krajowych i zagranicznych dla pacjentów, lekarzy, personelu medycznego i innych osób, podejmujących specjalistyczne dokształcanie w zakresie bezpieczeństwa pacjentów,
  f. współpracę z mającymi siedzibę w Polsce i poza jej granicami instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnych celach statutowych,
  g. szkolenia, konferencje, publikacje i inne formy krzewienia wiedzy o sprawach bezpieczeństwa wśród chorych i ich rodzin, a także w społeczeństwie,
  h. organizację akcji charytatywnych, zbiórek, festynów, koncertów oraz innych imprez publicznych na rzecz popularyzacji celów Fundacji i wspierania jej działań.
  i. krzewienie i promocję kultury fizycznej i sportu dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, z terenów wiejskich i miejskich oraz turystyki kwalifikowanej,
  j. organizowanie programów dotyczących: AIDS/HIV, Alzheimera, cukrzycy, chorób układu krążenia, otyłości, uzależnień.
  k. organizowanie turnusów, wczasów, kolonii, zielonych szkół, warsztatów szkoleniowych, treningów podnoszących świadomość konsumentów szeroko rozumianych usług medycznych, oraz innych wyjazdowych imprez,
  l. stwarzanie warunków oraz kształtowanie świadomości, motywacji i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych.
  m. zmniejszanie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach