• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost” Organizacja Pożytku Publicznego

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby chore psychiczne

  Kontakt:

  ul. Wincentego 85

  kod: 03-291 Warszawa

  telefon: 22 614 16 38

  fax: 22 614 16 49

  e-mail: pawel.bronowski@icar.org.pl, www.pomost.info.pl

  KRS 0000050609

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie „Pomost” jest organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Celem Stowarzyszenia jest pomoc medyczna, psychologiczna, socjalna i materialna osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom.

  Stowarzyszenie realizuje działania mające na celu rehabilitację osób z tymi zaburzeniami, ich integrację z otoczeniem a także podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania powstawaniu i pogłębianiu się tych zaburzeń.

  Dla realizacji celów Stowarzyszenie, zgodnie ze swoim statutem może :
  1. organizować i prowadzić placówki lecznicze, rehabilitacyjne, opiekuńcze i rekreacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  2. zapewniać tym osobom, ich rodzinom i opiekunom pomoc medyczną, materialną i inną.
  3. organizować miejsca pracy i pomagać w ich poszukiwaniu osobom dotkniętym tymi zaburzeniami, współpracować z instytucjami zatrudniającymi osoby chore psychiczne.
  4. uczestniczyć w tworzeniu i rozwijaniu kontaktów pomiędzy osobami z zaburzeniami psychicznymi, a ich otoczeniem.
  5. spełniać funkcje informacyjne dla osób chorych, ich rodzin i opiekunów.
  6. prowadzić kursy i szkolenia oraz udzielać pomocy i ułatwiać przygotowanie zawodowe osobom podejmującym pracę w dziedzinie zdrowia psychicznego (prewencji, profilaktyki, leczenia, rehabilitacji).
  7. upowszechniać cele Stowarzyszenia i kształtować świadomość społeczną w rozumieniu problemów osób chorych psychicznie, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności lokalnej.
  8. nawiązywać współpracę z innymi organizacjami o zbliżonych celach, jak również z władzami i organami administracji państwowej, samorządami, służbą zdrowia publiczną i niepubliczną, organizacjami kościelnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w Polsce i za granicą w sprawach dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia, w zgodzie z wymogami miejscowego prawa.

  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Uzyskane w ten sposób dochody przeznaczone będą w całości na realizację działań statutowych.

  Informacje dodatkowe:

  Działania Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost” Organizacja Pożytku Publicznego:

  1. Warsztat Terapii Zajęciowej, www.pomost.info.pl/warsztat_terapii_zajeciowej.html
  2. Ośrodek Wsparcia, www.pomost.info.pl/osrodek_wsparcia.html
  3. Klub Pacjenta "Promyk", www.pomost.info.pl/klub_pacjenta_promyk.html
  4. Usługi specjalistyczne, www.pomost.info.pl/uslugi_specjalistyczne.html
  5. Kawiarenka Internetowa, pomost.info.pl/kawiarenka_internetowa.html
  6. Kurs Komputerowy ICAR, www.pomost.info.pl/kurs_komputerowy_icar.html
  7. Punkt Konsultacyjny, www.pomost.info.pl/punkt_konsultacyjny.html
  8. Projekt Białołęka, www.pomost.info.pl/projekt_bialoleka.html
  9. Turnusy rehabilitacyjne, www.pomost.info.pl/turnusy_rehabilitacyjne_.html


  « powrót
 • Koalicja w mediach