• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Bydgoskie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z ADHD "Kochane Dzieci"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Gala Anonima 3/4

  kod: 85-790 Bydgoszcz

  telefon: 662 018 499

  fax:

  e-mail: e.chrzaniecka@wp.pl, prezesadhd@gmail.com, www.dzieciadhd.free.ngo.pl

  KRS 0000323479

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana działalność na rzecz dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) oraz ich rodzin, realizowane poprzez:

  1. propagowanie wiedzy na temat zespołu nadpobudliwości dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi( ADHD) oraz kształtowanie w społeczeństwie postaw zrozumienia problemów dzieci z ADHD i ich rodzin,
  2. rozwijanie inicjatyw sprzyjających integracji dzieci dotkniętych zespołem ADHD,
  3. wspomaganie rozwoju i funkcjonowania społecznego dzieci z ADHD,
  4. podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających wtórnym zaburzeniom zachowań dzieci z zespołem ADHD, a w szczególności uzależnieniom i przestępczości,
  5. reprezentowanie i obrona interesów dzieci z ADHD i ich rodzin wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i urzędów,
  6. doradztwo i pomoc prawną,
  7. wsparcie psychologiczne udzielane przez psychologa, przeszkolonego w pracy z dziećmi chorującymi na nadpobudliwość psychoruchową.

  Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia; reprezentowanie interesów dzieci z ADHD i ich rodzin na forum publicznym,
  2. propagowanie w mediach informacji dotyczących ADHD; podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie,
  3. organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców dzieci z ADHD, a także uczestnictwo w zjazdach naukowych, kursach szkoleniowych i konferencjach,
  4. wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia, wspieranie członków w sytuacjach kryzysowych, reprezentowanie i obrona ich interesów w relacjach z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
  5. współpracę z władzami oświatowymi w zakresie podejmowania działań na rzecz dzieci z ADHD i ich rodzin,
  6. tworzenie partnerskich relacji z władzami placówek oświatowo-wychowawczych oraz nauczycielami, w celu rozwiązywania bieżących problemów nadpobudliwych dzieci,
  7. wspieranie nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń poświęconych pracy z dziećmi z ADHD,
  8. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Narodowym Funduszem Zdrowia i Zakładami Opieki Zdrowotnej w celu dostępu dzieci z ADHD do badań diagnostycznych, psychoterapii o odpowiedniej farmakoterapii,
  9. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla dzieci z ADHD i ich rodzin,
  10. nawiązanie współpracy z Policją i Sądem Rejonowym w Bydgoszczy Wydział Rodzinny i Nieletnich,
  11. współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,
  12. lobbing na rzecz dzieci z ADHD wśród lokalnych polityków,
  13. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów oraz współpracę z podobnymi stowarzyszeniami w Polsce i w innych krajach,
  14. pozyskiwanie darowizn i dotacji,
  15. prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami Stowarzyszenia,
  16. podejmowanie innych działań sprzyjających statutowym celom Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:

  Działania Stowarzyszenia:

  1. GRUPA WSPARCIA, www.dzieciadhd.free.ngo.pl/_/strona/GRUPA_WSPARCIA.htm
  2. DLA NAUCZYCIELI, www.dzieciadhd.free.ngo.pl/_/strona/DLA_NAUCZYCIELI.htm
  3. Jak postępować?, www.dzieciadhd.free.ngo.pl/_/strona/Jak_postepowac.htm


  « powrót
 • Koalicja w mediach