• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przewlekle Chorych ULKA

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Kazimierza Wielkiego 31, lok.4

  kod: 32-700 Bochnia

  telefon: 14 615 37 95, 604 28 22 28

  fax:

  e-mail: biuro@ulka.org.pl, www.ulka.org.pl

  KRS 0000277304

  Opis i zakres działalności:

  Cele Stowarzyszenia to dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym przez prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wyczerpujących zapisy z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003r. (Dz.. U. Nr 96. poz. 873 z późn. zm.) obejmujących zadania w zakresie:
  1. Działania na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych na cukrzycę niewidomych i słabo widzących.
  2. Wspieranie członków rodzin, opiekunów oraz otoczenia osób wymienionych w pkt. 1.
  3. Cyklicznego monitorowania potrzeb i problemów osób wymienionych w pkt. 1 i 2.
  4. Współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, władzy lokalnej, lokalnych mediów, szkołami, uczelniami wyższymi, placówkami medycznymi, rehabilitacyjnymi, fundacjami, zakładami pracy oraz instytucjami celem propagowania problemów osób wymienionych w pkt. 1 i 2.
  5. Organizowanie pomocy materialnej i niezbędnego szeroko rozumianego wsparcia dla osób wymienionych w pkt. 1 i 2.
  6. Gromadzenia, upowszechniania – w tym publikowania informacji związanych z problematyka osób niepełnosprawnych, szczególnie informacji dotyczących cukrzycy i współtworzących jej schorzeń oraz dysfunkcji wzroku i sposobów niwelowania barier z nich wynikających
  7. Organizowanie poradnictwa i rehabilitacji dla osób wymienionych w pkt. 1 i 2.
  8. Organizowanie i prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowej i edukacyjnej dla członków Stowarzyszenia i podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, instytucji i organizacji deklarujących chęć uczestnictwa w takich szkoleniach.
  9. Organizowania czasu wolnego, aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz upowszechniania szeroko rozumianej kultury w śród osób wymienionych w pkt. 1 i 2.
  10. Szeroko rozumianej rehabilitacji oraz integracji społecznej i zawodowej osób wymienionych w pkt. 1 i 2 z uwzględnieniem ich indywidualnych uzdolnień i predyspozycji, w szczególności:
  - budowanie dialogu społecznego e celu tworzenia trwałego pomostu integracyjnego instytucje rządowe, samorządowe, placówki edukacyjne, pracodawców, lokalne społeczności oraz osoby niepełnosprawne i przewlekle chore.
  - przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczenia społecznego oraz ograniczenie dyskryminacji osób wymienionych w pkt. 1.
  - kreowanie aktywności społecznej i zawodowej osób wymienionych w pkt. 1.
  - budowanie otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa wrażliwego na problemy osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.
  - upowszechnianie odstępu do informacji zwłaszcza elektronicznej oraz wykorzystywanie nowoczesnych technik informacyjnych przez osoby wymienione w pkt. 1.
  - promocja zatrudnienia oraz organizowanie różnych form tworzenia nowych miejsc pracy dla osób wymienionych w pkt. 1. na otwartym rynku pracy.
  - zwiększenie poziomu przygotowania zawodowego osób wymienionych w pkt. 1.
  - edukacja społeczeństwa i instytucji w celu wykształcenia odpowiednich postaw wobec osób wymienionych w pkt. 1 i 2. w szczególności postawy partnerstwa, akceptacji i wzajemnego szacunku.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Zbiórkę pieniędzy w kraju i poza jego granicami od osób prywatnych i prawnych w celu wykorzystania pozyskanych środków na pomoc materialną dla osób wymienionych w pkt. I pdkt. 1. – szczególnie na finansowanie środków medycznych, zabiegów medycznych, rehabilitacyjnych i leczniczych.
  2. Zbiórkę pieniędzy w kraju i poza jego granicami od osób prywatnych i prawnych w celu wykorzystania pozyskanych środków na zakup urządzeń technicznych, elektronicznych i komputerowych oraz innych urządzeń oprogramowania usprawniających codzienne funkcjonowanie osobom wymienionych w pkt. I pdkt. 1.
  3. Pozyskiwanie dotacji celowych z krajowych i zagranicznych instytucji rządowych, pozarządowych i prywatnych na realizację zadań zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.
  4. Udzielnie porad z zakresu opieki i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych, władcza niewidomych, słabo widzących, chorych na cukrzycę oraz merytoryczne i praktyczne wspieranie ich rodzin i otoczenia.
  5. Szkolenia grupowe i indywidualne.
  6. Pomoc w kompletowaniu dokumentacji do wniosków o pomoc finansową na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i inne formy pomocy kierowane do osób niepełnosprawnych przez PFRON i inne instytucje lub organizacje.
  7. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych wszystkich rodzajów w szczególności rehabilitacyjno szkoleniowych oraz uczących niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością i rozwijających indywidualne zainteresowania i uzdolnia.
  8. Współpracę z placówkami zajmującymi się rehabilitacją w celu wypracowania preferencyjnych warunków korzystania z ich usług.
  9. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych celem przeznaczenia ich na zakup i zaopatrzenia członków Stowarzyszenia w potrzebny sprzęt medyczny lub rehabilitacyjny umożliwiający maksymalne niwelowania skutków niepełnosprawności.
  10. Doskonalenie umiejętności członków zarządu, kadry pracującej z członkami Stowarzyszenia i samych członków Stowarzyszenia poprzez udział w sympozjach, konferencjach, szkoleniach i innych formach udoskonalających w kraju i za granicą.
  11. Organizację doskonalenia zawodowego.
  12. Przeprowadzania własnych oraz zleconych ankiet i innych form monitorowania potrzeb i problemów osób wymienionych w pkt. I pdkt. 1 i 2.
  13. Organizację spotkań, konferencji, szkoleń, odczytów, sympozjów, wystąpień, wystaw, konkursów oraz innych form wymiany informacji tematycznie związanych z problemami osób wymienionych w pkt. I pdkt. 1 i 2. oraz aktywne uczestnictwo w nich.
  14. Wszelkie formy wymienione pkt. 13 realizowane będą w miarę zainteresowania i możliwości formalnych, wspólnie lub na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, władzy lokalnej i państwowej: mediów: szkól, uczelni wyższych, placówek medycznych, rehabilitacyjnych: organizacji pozarządowych, zakładów pracy oraz innych instytucji.
  15. Wnoszenie formalnych wniosków oraz propozycji, uczestniczenie w tworzeniu programów działania i planów strategicznych dotyczących osób niepełnosprawnych opracowywanych przez instytucje działające na różnych szczeblach struktury organizacyjnej Państwa w szczególności działających na rzecz osób wymienionych w pkt. I pdkt. 1 i 2.
  16. Wykorzystywania wszelkie możliwej pomocy i współpracy z instytucjami działającymi na różnych szczeblach struktury organizacyjnej Państwa dla realizacji celów statutowych.
  17. Zaangażowanie w wydarzenia kulturalne i medialne oraz organizowanie własnych imprez promujących indywidualne szkolenia i zainteresowania osób wymienionych w pkt. I pdkt. 1 i 2.
  18. Opracowanie, realizowanie i udostępnianie wszystkim zainteresowanym zorganizowanej formy kreatywnego i aktywnego spędzania czasu w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne, innowacyjne metody i techniki pracy z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi oraz ich otoczeniem.
  19. Organizowanie grup wsparcia, indywidualnych asystentów oraz pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla osób wymienionych w pkt. I pdkt. 1 i 2 w oparciu o programy celowe, granty i inne źródła finansowania oraz wolontariat.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach