• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja TRZCIANY

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Kwarcowa 15

  kod: 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

  telefon: 513 027 566

  fax:

  e-mail: biuro@trzciany.pl, www.trzciany.pl

  KRS 0000344499

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest realizacja zadań w statutowych w zakresie:
  1. Budowy i prowadzanie ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych,
  2. udzielania specjalistycznej pomocy doradczej (psychologicznej, pedagogicznej, prawnej itp.), rodzicom oraz osobom potrzebującym,
  3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, z tym rehabilitacja,
  4. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
  5. działalności charytatywnej,
  6. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
  7. ochrony i promocji zdrowia,
  8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  9. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  10. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  11. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  12. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  13. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży”,
  14. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
  15. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  16. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  17. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  18. upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  19. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
  20. ratownictwa życia oraz ochrony ludzkości,
  21.działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  22. promocji i organizacji wolontariatu,
  23. działalności wspomagającej technicznie, szkolnictwo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,

  Realizacja celów fundacji polega na organizowaniu i finansowaniu następujących rodzajów przedsięwzięć:
  1. budowie specjalistycznej placówki rehabilitacyjnej,
  2. prowadzeniu specjalistycznej poradni rodzinnej,
  3. naukowych, poprzez promowanie rozwoju wiedzy, czyli przekazywanie darowizn, dla ośrodków naukowych, programów badawczych i funduszy stypendialnych,
  4. oświatowych, poprzez kształcenie i przekazywanie środków przeznaczonych na upowszechnianie wykształcenia i kultury w społeczeństwie, przygotowujących je do życia w warunkach wspólnoty europejskiej,
  5. kulturalnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na rozwój dziedzictwa kulturalnego, czyli darowizn na prace konserwatorskie, dla muzeów, bibliotek, wystaw, galerii oraz na stypendia artystyczne,
  6. dobroczynności, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla osób i instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy,
  7. ochrony zdrowia, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych dla ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów rehabilitacyjnych, hospicjów, umożliwiające korzystanie z opieki oraz zakup lekarstw,
  8. pomocy społecznej, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, doprowadzania do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin na poziomie standardów europejskich,
  9. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na zatrudnienie i rehabilitację osób niepełnosprawnych,
  10. w zakresie ochrony środowiska, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na cele wynikające z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska,
  11. kultu religijnego, poprzez przekazywanie środków dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych,
  12. w zakresie kultury fizycznej i sportu, poprzez przekazywanie środków przeznaczonych na podnoszenie i nabywanie sprawności fizycznej, czyli darowizny dla klubów sportowych, stypendia sportowe, wspomaganie zawodów sportowych, w tym zawodów osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach